Етапи НТР: основні напрямки, етапи, структура та наслідки

Науково-технічна революція (НТР) характеризує сучасний рівень науково-технічного прогресу, особливістю якого є стрімкий розвиток принципово нових галузей промисловості та відкриття раніше невідомих законів природи. Причому результатом успіху стають не тільки технологічні розробки, але і розширення теоретичного знання. Виділяють різні етапи НТР, які мають свій характер, особливості розвитку та вплив на подальший хід прогресу. У той же час відзначаються і негативні сторони науково-технічного розвитку. Вони також вносять внесок у темпи прогресу.

Сутність НТР та її особливості

Революційні зміни в науково-технічній сфері можна розглядати в якості актуальної проблеми суспільно-соціального розвитку. Формально НТР являє собою періоди часу, пов’язані з певними історичними процесами. Однак першорядним було і залишається її вплив на віддалені і безпосередні аспекти соціального середовища.

Щодо сутності НТР поки що єдиної думки немає. Одні експерти визначають її через процес зміни виробничих сил суспільства, а інші розуміють її як шлях до створення суперпотужних автоматизованих машин. У більш широкому сенсі пропонується розглядати етапи НТР як хронологічні процеси зростання ролі науки в області розробки інформаційно-технологічної інфраструктури і технічних засобів нового покоління. У кожному разі сутність відображається через окремі ознаки прогресу, але є і загальні відмінні риси та особливості.

Насамперед, НТР – це інша якість технічного прогресу, докорінно змінює характер взаємодії виробництва і науки. Тому головна ознака НТР обумовлюється темпами злиття науки і техніки в єдиний процес. Причому наукове розвиток щодо техніки виступає як провідний фактор визначення шляху подальшого руху і розподілу виробничих сил.

Також можна виділити наступні характеристики етапів НТР:

 • Прискорення перетворень у сфері виробництва. Скорочується час на відкриття нових виробництв, їх облаштування і запуск у роботу.
 • Універсальність. Нові відкриття і розробки в різній мірі, але впливають на всі галузі та сфери життєдіяльності людини.
 • Військово-технічний розвиток. Поліпшуються і з’являються нові види озброєння.
 • Зростання вимог до сировини і трудовим силам. Підвищення якості технічних засобів, відповідно, не обходиться без поліпшення якісних показників суміжних факторів виробництва.

Передумови НТР

Хоча основні етапи революційного прогресу в науково-технічній сфері припадають на XX століття, не можна сказати, що вся попередня історія обходилася без таких ривків. Інша справа, що технічні та наукові революції відбувалися окремо, явно не перетинаючись. Перші ознаки такого злиття стали простежуватися лише з XVI століття, коли по мірі виникнення мануфактурного виробництва, підвищення вимог до логістики, розвитку торговельних відносин і мореплавання росла потреба у вирішенні конкретних практичних завдань. Вони гостріше формулювалися і поступово знаходили відповіді в теоретичних знаннях, які переходили в експериментальні і прикладні форми. Принципово новим етапом злиття науки і техніки став XVIII століття, коли нові концепції машинного виробництва зумовили промисловий переворот на найближчі 100 років.

У XX столітті початкові етапи розвитку НТР були підкріплені цілою серією наукових досліджень, пов’язаних з відкриттям електрона, вивченням взаємозв’язків енергії і маси і т. д. В подальшому характер сполучення наукового знання і технологій поліпшення фізичного інструментарій зі знаряддями праці набував більш очевидний вигляд і піддавався прогнозування.

Дивіться також:  Соціально-економічні процеси: класифікація, характеристика, прогнозування

Основні етапи НТР

Прийнято виділяти два етапи науково-технічної революції. Їх вважають основними, хоча вже сьогодні третій, сучасний етап, демонструє значний розвиток в різних галузях. Так чи інакше, в XX столітті відбулися наступні стрибки розвитку НТР:

 • З 1940 по 1960 рр. Це перший етап НТР, пов’язаний з небаченими раніше темпами розвитку цілої групи індустріальних країн. У цей період широко поширюються телевізійні мережі, з’являються транзистори, концептуальні моделі ЕОМ, супутникові системи і т. д.
 • З 1970-х по наші дні. Другий етап, що характеризується прагненням найбільших розвинених країн вийти з системної кризи і перетворити економіку в постіндустріальне стан. В цей час створюються мікропроцесори, виробничі роботи, оптоволоконні мережі, інформаційні технології і т. д.

Характеристики процесу НТР

В результаті основних поштовхів розвитку на першому етапі був відзначений підвищений ріст господарських і виробничих показників по всьому світу. На тлі успіхів у промисловості відбувалося збільшення частки зайнятих робітників у сфері обслуговування. Відповідно, підвищувалися вимоги до професійним навичкам кадрів, їх кваліфікації та рівня загальноосвітньої підготовки. До сьогоднішнього дня основні етапи НТР так чи інакше впливають на економіку. З 1970 років відзначаються наступні структурні зрушення:

 • Скорочення темпів зростання потреби виробництва у традиційному сировину, матеріалів та палива.
 • Загальне зростання продуктивності праці.
 • Оптимізація і підвищення ефективності логістичних моделей на виробництвах.
 • Зростання наукоємності у виробництві, що визначає підвищення частки витрат на конструкторські та дослідні роботи.
 • Збільшення потреби в нових матеріалах, видів енергії і т. п.
 • Прискорення процесу оновлення основних капіталів.
 • Утворення нових галузей і зміна класичної виробничої конфігурації.
 • Зміна структури зайнятості. На перші місця по затребуваності виходить сфера надання послуг.

Структура НТР

Як вже зазначалося, основним ознакою НТР є взаємодія науки і техніки. В детальному вигляді представляється більш складна структура, також включає виробництво, управління, а техніка при цьому тісно пов’язана з технологічними розробками. Базою для появи нових технологій, так і для теоретичних концепцій їх впровадження, як і раніше залишається наукове знання.

Що являє собою наука як елемент НТР? Це складний комплекс знань. Він охоплює всі сфери людської діяльності, де застосовуються ті чи інші навички. На кожному етапі розвитку НТР значення науки на виробництво тільки збільшується, про що свідчить і підвищення витрат провідних країн і корпорацій на дослідження.

Зв’язка «техніка-технології» виступає перехідною ланкою від науки до безпосереднього виробництва. В даному випадку процес розвитку може бути революційним і еволюційним. Причому другий шлях полягає в безперервному вдосконаленні і модернізації, що дозволяє нарощувати потужності обладнання, машин і агрегатів. Для ілюстрації цього процесу можна привести приклад з морськими танкерами, які в 1950 роках вміщували до 50 000 т нафти, а до 1970-м найпотужніші моделі стали обслуговувати до 500 000 т.

Темпи нарощування виробничих потужностей обумовлюються не тільки конкретними технічними засобами, але і логістикою з організаційною структурою підприємства. Принциповим поліпшенням виробництв на початкових етапах НТР стала електрифікація і механізація. До сьогоднішнього дня технологічний розвиток дозволяє організовувати не тільки робочі майданчики з найдрібнішими вузлами і механізмами, але і перетворювати суміжні елементи виробничої структури.

Дивіться також:  Мандельштам Леонід Ісаакович: біографія, освіта і сімя, наукові досягнення і відкриття

Управління в структурі НТР також заслуговує окремої згадки. Його значення зростає у зв’язку з інформаційним бумом, зміною комунікаційних засобів, систем безпеки і т. д. Одним з останніх напрямків, яке безпосередньо впливає на концепції сучасного управління, можна назвати кібернетику і в цілому способи переробки інформації.

Особливості сучасної НТР

Другий етап науково-технічної революції, за багатьма оцінками, ще не закінчився і багато в чому визначає розвиток деяких напрямків. Переважно це галузі, в яких раніше не обходиться без механізації, ручного сили і традиційної сировини. При цьому сучасний етап НТР почався в XXI, хоча, знову ж таки, часові межі досить умовні, так як прогрес характеризується властивостями безпосереднього розвитку.

Можна сказати, що перехід до нової концепції НТР ознаменувався вступом в епоху інформаційного суспільства. Саме розуміння науково-технічної революції в сучасному світі стає багатоплановою і ускладнюється. Відмінності від попередніх етапів полягають у характеристиках, які визначають зміни в техніко-виробничому комплексі. Наприклад, до традиційних компонентів НТР додається прогрес в інформаційних комунікаціях. Він, у свою чергу, визначає навіть не стільки вплив на виробництво, скільки на соціальне життя суспільства. Набирає вагу фактор змін соціуму, радикально змінює ключові параметри життя людей.

Але в чому особливості сучасного етапу НТР стосовно до виробничої сфери як такої? Технологічні системи нового покоління сьогодні базуються на ланцюжках обладнання, причому автоматизованого і роботизованого. В обслуговуванні техніки беруть участь різнобічні колективи, тому на перший план також виходять нові принципи організації трудової діяльності. Процеси дослідження, проектування, конструювання, контролю і безпосереднього виготовлення переплітаються, починають залежати один від одного. У зв’язку з цим виникають складності виробництва в нових умовах. Для того щоб відповідати новим викликам ускладнення колективної трудової діяльності, вводяться нові концепції самоврядування на науковій основі з підключенням сучасних ЕОМ, організаційних та комунікаційних засобів.

Основні напрямки НТР

До найбільш значимих і швидко розвиваються напрямків можна віднести мікроелектроніку, генну інженерію, нанотехнології, каталіз, лазерні системи і т. д.

Зокрема, мікроелектроніка показує яскравий приклад, як одна галузь може впливати на широкий спектр сфер життєдіяльності – від розважальних систем мультимедіа до медичної і військової промисловості. Причому в наш час етапи і напрямки НТР знаходяться в особливо тісному зв’язку. Приміром, та ж мікроелектроніка займається питаннями підвищення ергономіки, точності та ефективності роботи метрологічного обладнання. Паралельно з цим лазерні технології пропонують ряд методів оптичного розпізнавання, що цілком органічно доповнює контрольно-вимірювальні прилади.

З’являються і напрямки, пов’язані не тільки з технікою, але і з людиною безпосередньо. Впровадження інтегральних систем в ЕОМ нового покоління дозволяє нарощувати інтелектуальні здібності людей. На побутовому рівні вони замінюють людини у вирішенні типових господарських завдань. Подібні системи існували практично з перших років науково-технічної революції з моменту інтенсивного розвитку побутової техніки. У чому ж з точки зору пересічної людини будуть полягати основні особливості НТР на сучасному етапі? Як правило, виділяють наступні переваги продукту, який на виході дозволяють отримувати кошти НТР поточного часу:

 • Швидкодія.
 • Безпомилковість.
 • Можливість вирішення специфічних і нестандартних завдань.
 • Можливість застосування засобів в екстремальних умовах.
 • Самообучаемость.
Дивіться також:  Вроджена грамотність: опис понять, методика розвитку, поради батькам

Наслідки сучасної НТР

Вважається, що розвиток електронно-інформаційного середовища зумовило формування «суспільства високих технологій». Були запущені процеси комплексної роботизації виробництв, які призвели до багаторазового скорочення простих механічних агрегатів і вузлів, а також обслуговуючого персоналу. Третій етап НТР тісно пов’язаний з інтеграцією верстатів з ЧПУ, впровадженням високоточних обробних і контрольних центрів у виробничі лінії. Разом з цим автоматизовані системи не обійшли сфери маркетингу і фінансового обслуговування. Сама наука з інститутом знань перетворилася на потужну індустрію, плоди якої перестали сприйматися як суто теоретичні.

Зрозуміло, всі перераховані вище процеси викликали і глобальні соціальні зміни. Праця стала більш інтелектуальним, а робітничий клас втрачає свої позиції як найбільшої частини населення. До речі, на співвідношення різних верств суспільства протилежний вплив надавали початкові етапи НТР. Наслідки негативного властивості також мають місце. Одним з найбільш хворобливих явищ, спричинених НТР, можна назвати масове безробіття, причому ситуація, на думку експертів, буде тільки погіршуватися. Ще на другому етапі науково-технічного розвитку багато західні країни зіткнулися з необхідністю проведення соціально-політичних реформ паралельно з технічними перетвореннями – інакше зростає ризик суспільно-політичної кризи.

Значення біотехнологій

Дані напрями науково-технічного розвитку можуть закласти основу для вивчення на багато років вперед. У глобальному поданні метою освоєння і впровадження біотехнологій повинен стати економічно і екологічно безпечний перехід від традиційної енергетики на використання альтернативних джерел енергії на базі поновлюваних ресурсів. Як і на первинних етапах НТР, основні напрямки науки у високотехнологічних сферах відкривають можливості для різних областей застосування. Більш того, біо — і нанотехнології в разі успішного розвитку можуть створити цілу платформу для підтримки промисловості та енергетики в широкому сенсі. Поставлені завдання можуть бути вирішені шляхом використання нових механізмів видобутку корисних копалин, за допомогою більш утилізації відходів і отримання нових матеріалів.

Що ще важливо, сучасний етап НТР не залишає без уваги проблеми продовольчої безпеки. Зростаючий ресурсно-екологічна криза тісно пов’язаний з біотехнологіями і вже сьогодні цілий ряд розробок дозволяє полегшити або, як мінімум, пригальмувати навантаження від багатьох проблем у сільськогосподарському виробництві. Досить відзначити розробку ефективних засобів профілактики захворювань рослин, нові способи підвищення продуктивності, методи селекції і т. д.

Висновок

Ступінь впливу НТР у XX столітті на майбутнє людства можна порівняти з піком аграрного розвитку в неоліті або ж з промисловим бумом в кінці XVIII століття. Причому, якщо в колишні часи інтенсивні поштовхи розвитку в різних сферах були локальними і торкалися переважно технічну сторону життєдіяльності суспільства, то новий етап НТР призводить до серйозних структурних змін не тільки у виробничо-технологічній ніші, але і стосується соціальних відносин суспільства. Водночас суспільний лад і результати технічних досягнень не можуть розглядатися у відриві один від одного. Саме з цим пов’язані не тільки позитивні явища нової епохи НТР, але і проблеми, які стоять перед ідеологами технічного прогресу, і не тільки.