Етапи вирішення педагогічних завдань: опис, особливості та приклади

Що являють собою етапи розв’язання педагогічних завдань? Схема передбачає підбір оптимальних способів, завдяки яким можна розробити план дій, прийняти конкретне рішення.

Педагогічну задачу можна розглядати як систему специфічного роду, яка є основною одиницею педагогічного процесу. Вона має компонентами, схожими з педагогічним процесом: змістом, засобами, учасниками (педагогами і учнями).

Сутність і специфіка педагогічної задачі

Серед її обов’язкових компонентів можна представити:

  • початковий стан аналізованої завдання;
  • її вимоги (модель).

Основними етапами рішення педагогічної задачі є:

  • осмислення;
  • підбір засобів і методів;
  • складання плану дій;
  • підведення підсумків.

У рамках педагогічного процесу предметом можуть бути матеріальні (зовнішність, фізичні дані) та ідеальні (стосунки, ділові та особистісні навички) субстанції, для яких виділяють кількісні і якісні зміни.

Під педагогічною задачею розуміють розуміння осмисленої педагогічної ситуації з виділеної метою, яка сприяє пізнання і перетворення існуючої реальності. Вона є результатом усвідомлення суб’єктом призначення освіти, умов досягнення мети, важливості виконання професійних дій, прийняття їх до реалізації.

Зазначимо, що будь-яка педагогічна ситуація має проблемний вид. Мета, яка поставлена перед педагогом школярем, згодом формується в систему конкретних завдань педагогічного процесу. Поява завдання пов’язане з переведенням дитини з одного стану в інше.

Специфіка педагогічної задачі полягає в тому, що при її аналізі неможливо повною мірою абстрагуватися від характеристики суб’єктів, які займаються її вирішенням.

Послідовність етапів вирішення педагогічної задачі залежить від її особливостей, а також від індивідуальних характеристик суб’єктів, що беруть участь в освітньому процесі.

Типи педагогічних завдань

Залежно від часових рамок виділяють три великі групи педагогічних завдань: тактичні, стратегічні, оперативні. Стратегічні можна вважати «надзавданнями». Вони виходять з головної мети освіти, формуються в якості уявлень про основний культури людини, яка виступає предметом педагогічних завдань. Вони задаються ззовні, відображають об’єктивні потреби розвитку суспільства. Саме за ним визначають початкові цілі і кінцеві результати педагогічної роботи.

Дивіться також:  Перпендикуляр і похила до площини і прямої

В реальному освітньому процесі стратегічні завдання перетворюються в тактичні. Маючи спрямованість на кінцевий результат освіти, вони визначають етапи вирішення педагогічних завдань. Оперативні завдання є найближчими, поточними проблемами. Вони з’являються перед педагогом в конкретний момент його роботи.

Прогностичний етап розв’язання педагогічних задач передбачає підведення школярів до їх усвідомлення, значущості. Дидактичні завдання безпосередньо пов’язані з навчальною і пізнавальною діяльністю.

Виховні

Враховуючи специфіку виховної діяльності, насиченість позаурочної роботи, виховні завдання були виділені в окрему категорію. Виховний процес повинен сприяти підготовці школярів до вирішення тих численних проблем, які вони будуть вирішувати в повсякденному житті.

Основні етапи розв’язування педагогічних задач пов’язані з розвитком особистості через спілкування і активну діяльність. Виховання класифікують як заохочення самостійного пошуку розв’язання задач школярами, що є стимулом їх самостійного розвитку.

Категорії дій

Етапи вирішення педагогічних завдань припускають кілька категорій дій. Першу групу складають навчальні дії, спрямовані на розв’язання певних проблем. Друга група представляє собою ті дії, які школяр повинен навчитися виконувати, щоб вирішувати критеріальні задачі.

Перший етап розв’язання будь-якого педагогічного завдання передбачає її аналіз. При успішному оволодінні учнями методами рішення можна досягти мети навчання. В рамках окремих навчальних дисциплін опис подібних завдань виражається у вигляді вимог до основних умінь і навичок учнів.

Завдання на ціннісну орієнтацію

Основні етапи розв’язування педагогічних задач спрямовані на формування в підростаючому поколінні пізнавального інтересу до досліджуваних навчальних дисциплін. Завдання на ціннісну орієнтацію містять у собі проблемні ситуації, які пов’язані з моральним вибором.

Етапи вирішення педагогічних ситуацій

Процесуальний етап вирішення педагогічних завдань є складним і з психологічної точки зору. Від правильності вибору способу поведінки залежить формування у школярів здатності протистояти різним негативним факторам, що з’являється при житті в суспільстві.

Дивіться також:  Що таке Онтаріо? Значення слова

Незалежно від класу, рівня складності та типу всі педагогічні завдання володіють однією загальною властивістю, пов’язаною з тим, що вони являють собою завдання соціального управління. Першим етапом вирішення педагогічної задачі є постановка її на базі аналізу цієї ситуації, а також вивчення конкретних умов.

Потім йде конструювання способу педагогічного впливу (взаємодії). Етапи вирішення педагогічних завдань: прогностичний, аналітичний переходить в реалізацію плану в реальність, підведення підсумків.

У теорії розрізняють способи і процес вирішення питань. Під засобами розуміють деяку систему послідовно проведених процедур, які призводять до вирішення конкретної задачі. Він може володіти алгоритмічним і квазиалгоритмическим видом з урахуванням ступеня жорсткості детермінації таких операцій. Велика частина педагогічних завдань вирішується творчим шляхом. На кожному етапі присутній діалектика взаємних переходів практичного і теоретичного мислення.

Діагностика полягає в аналізі індивідуального або групового вчинку, колективу і особистості, на базі чого прогнозуються результати виховання і навчання, розглядаються можливі помилки і труднощі школярів, їх реакції на дії педагогів.

Після теоретичного вирішення педагогічної задачі виникає наступний етап – її реалізацію на практиці. У цей момент теоретичне мислення відіграє другорядну роль, здійснюючи функції корегування та регулювання, за допомогою яких здійснюється перебудова педагогічного процесу на базі безперервно надходить інформації.

Завершується рішення педагогічної задачі поверненням теоретичного мислення на основні позиції. Тут визначається підсумкова оцінка та здійснюється облік одержаних результатів на базі зіставлення з існуючою моделлю передбачуваного результату. Їх зіставляють з базою для теоретичного обгрунтування проблеми і рішення наступного завдання.

Успішність діяльності педагога

Вона залежить від того, наскільки вчитель здатний зв’язувати рішення оперативних завдань із стратегічними та тактичними аспектами. В іншому випадку всі завдання вирішені окремо. Професіоналізм рішення педагогічних завдань різного ступеня складності базується на знанні вікової психології дітей, принципів колективного життя, врахування індивідуальних і вікових особливостей школярів.

Дивіться також:  Що таке зернь: ювелірне зерно в філігранних візерунках

Основною передумовою продуктивного професійного вирішення педагогічної задачі незалежно від застосовуваної технології вважається активну взаємодію вихованців і педагога (наставника).

Тенденції сучасного освітнього простору

Сучасна педагогіка систематично прогресує і розвивається. Модернізуються погляди на методи, засоби виховання і навчання, вони набувають більш ефективний і гуманний характер.

У шкільне виховання введена диференціація та індивідуалізація навчання. Серед проявів експериментальної педагогіки можна виділити поява відкритих шкіл. Програма в подібних навчальних закладах спрямована на взаємозв’язок школярів в ході навчання з навколишнім світом, розвиток самостійності, виховання толерантності.

З’явилися такі школи, які орієнтовані на гуманізацію відносин всіх учасників навчального і виховного процесу. У феноменологічної концепції в центрі уваги процесу навчання з’являється особистість, індивідуальність.

Види дидактики

В даний час в дидактиці є три напрямки: раціоналістичне, традиційне, феноменологічне.

При нестандартному погляді на навчання йдеться про феноменологічної концепції, що передбачає постановку в центрі уваги особистості вихованця з його індивідуальними психологічними особливостями, здібностями, схильностями, інтересами.

Висновок

У теорії виховання і навчання виділяють два різних напрямки: психологічний та соціальний. У другому варіанті в якості основи виховання виступає соціальне середовище людини, а в першому випадку враховуються біологічні і психологічні процеси й особливості, які супроводжують розвиток і вдосконалення особистості людини.

У сучасній педагогіці в якості першочергових завдань виступає формування толерантної особистості, яка шанобливо ставиться до релігії, традицій інших національностей.

Окрема увага приділяється моральному вихованню, орієнтації виховного процесу на мирне співробітництво, спокійне вирішення виникаючих конфліктних ситуацій. Реалізуються проекти, які спрямовані на інтернаціональне ефективне виховання, політичне виховання, яке покликане сформувати деякі патріотичні почуття і відповідальність за долю власної держави.