Методологічний — це що таке… Значення, поняття, способи та стратегії дослідження предмета

Методологічні науки прийнято розуміти як вчення про процедурах і методах здійснення наукової діяльності. Також під цим терміном розуміють загальну теорію пізнання (гносеологию), філософію науки, епістемологію (теорію наукового пізнання).

Теоретична база

Методологічні підходи – це способи здійснення науково-пізнавальної роботи. У широкому значенні це поняття вкладається раціонально — рефлексивна розумова діяльність, яка спрямована на вивчення варіантів перетворення людиною оточуючої дійсності.

Особливе значення методологічні дослідження мають для сучасної педагогіки. З їх допомогою вчителя займаються зі своїми вихованцями пошуковою діяльністю, організовують дослідження згуртованості класного колективу, виявляють індивідуальні особливості кожної дитини.

Методологічні підходи – це відмінний спосіб пошуку, розробки, систематизації методів наукового пізнання, без яких неможливо сформувати у підростаючого покоління уявлення про картину матеріального світу.

Основні цілі методології

Теоретико — методологічні методи дозволяють вирішувати наступні питання:

 • визначати стратегію наукового пізнання;
 • регулювати і організовувати процес пізнання або практичного перетворення конкретного об’єкта;
 • вивчати не тільки методи, але й інші засоби, які забезпечують дослідний процес (поняття, принципи, орієнтації, категорії);
 • розробляти методологічні новації.

Функції і види методології

Методологічна основа дослідження виконує певні функції:

 • виявляє способу придбання наукових знань, які відображають динаміку явищ і процесів;
 • передбачає індивідуальний шлях, завдяки якому можна досягти поставлену науково – дослідницьку мету;
 • гарантує різнобічність отримання інформації про процес або явище;
 • забезпечує систематизацію, збагачення, уточнення понять і наукових термінів, сприяє введенню додаткової інформації;
 • створює систему, яка базується на об’єктивних явищах.

Виходячи з перерахованих функцій, можна зробити висновок, що методологічна психологія – це спосіб викладу інформації про стан окремого об’єкта. У сучасній педагогіці, зокрема, передбачається розгляд методик і принципів розвитку окремої дитини.

Види методології

В даний час виділяють три різновиди методології:

 • фундаментальну (філософську);
 • загальнонаукову;
 • частичнонаучную.

Філософською методологією називають сукупність діалектичних методів, які є загальними для всієї наукової сфери.

Загальні методологічні прийоми грунтуються на моделюванні, системному, логічному історичний принцип дослідження.

У наукових розробках дослідники використовують системно-діяльнісний підхід. Саме на цьому принципі будується сучасна виховна та освітня діяльність в шкільній освіті.

Аналіз компонентів: «потреба – суб’єкт – об’єкт – процеси – умови – результат», гарантує комплексність, цілісність, взаємозв’язок, структурованість освітньої діяльності.

Дивіться також:  Хто відкрив радій – теорії і факти радіоактивності

Теоретико-методологічні прийоми дозволяють створювати умови для здійснення комплексного вивчення всіх сфер людської діяльності.

Частичнонаучная методологія являє собою сукупність специфічних методів окремої науки, які є базою для пошуку відповіді на поставлену проблему.

Методологічне освіта розглядає філософію як вищого рівня науки, що дозволяє визначати загальну стратегію принципів пізнання сфер діяльності.

Вона виконує дві основні функції:

 • виявляє сутність наукової діяльності, її зв’язок з іншими областями (культурою, політикою);
 • оптимізує і вдосконалює дослідницьку діяльність, спираючись на загальні постулати і методологічні орієнтири.

Який прийом є в науці методологічним? Це складне питання, відповідь на який закладений в сучасному світогляді.

Рівні методології

У наші дні в логіці науки виділяють наступну схему рівнів:

 • філософський;
 • загальнонаукові принципи проведення дослідження;
 • конкретно-науковий підхід;
 • методику і техніку дослідження.

Зазначимо, що методологічна — це базовий підхід до розгляду певної проблеми.

Філософська методологія

Вона ґрунтується безпосередньо на самій дослідницької діяльності. В якості основи певних наукових проектів виступають серйозні філософські теорії.

У подібній ситуації, прийом, який є методологічною — це форма наукового мислення. Наприклад, при ознайомленні школярів з основами органічної хімії, такою базою виступає теорія хімічної будови органічних речовин А. М. Бутлерова.

Загальнонаукова логіка

Чим вона характеризується? Методологічний — це універсальний принцип наукового пізнання. Наприклад, до цієї категорії можна зарахувати концепцію структурно-рівневого підходу, кібернетичне опис систем, концентричну концепцію шкільної освіти. Зокрема, курс хімії в сучасних російських школах ґрунтується на загальнонаукової методології.

Для засвоєння школярами основних хімічних законів, термінів, понять, педагог здійснює емпіричну і теоретичну роботу, включає в навчальне заняття моделювання, спостереження, експерименти.

Конкретно-наукова методологія

Вона охоплює проблеми в рамках конкретної науки. Відбувається це в діапазоні системи знань, які створюються різними науковими школами. Наприклад, в рамках шкільної освіти, це передбачає існування кількох методичних комплектів, вибір одного з яких зберігається за викладачем навчальної дисципліни.

Об’єкт предмет (речовина) розглядається з допомогою різних методів хімічного аналізу, сприяє формування у школярів позитивного ставлення до досліджуваної навчальної дисципліни.

Дивіться також:  Досліди Столетова та їх значення для сучасного розуміння явища фотоефекту

Методологічні орієнтації

Крім підрозділу за рівнями методологічного знання, в даний час здійснюється процес поділу його змістового аспекту. Є кілька підходів, які особливо актуальні в педагогіці після введення в російські школи освітніх стандартів нового покоління:

 • системний, в якому окремі елементи розглядаються у вигляді сукупності компонентів;
 • особистісний, що передбачає визнання особистості у вигляді носія культурної та історичної спадщини (увага акцентується моральної та інтелектуальної свободі особистості);
 • діяльнісний, при якому створюються оптимальні умови для розвитку особистості;
 • культорологический, обумовлений взаємозв’язком культурного середовища та людського суспільства.

Поняття методологічного підходу застосовується для різних рівнів аналізу, але в основному використовують загальнонаукову і філософську методологію, на їх основі вибудовують педагогічні і психологічні теорії. Здійснюється «перекроювання» функції під конкретну дисципліну, впровадження в неї системи термінів і понять.

Основні орієнтири

Сьогодні виділяють в методології кілька орієнтирів:

 • критико-аналітичний;
 • проектно-конструктивний.

Перший варіант орієнтації передбачає виступ методолога в якості дослідника діяльності певної дисципліни. В рамках ФГОС нового покоління функцію методолога виконує учень. Він здійснює дослідницьку і критичну рефлексію, аналізуючи свій розвиток в рамках уроку (позаурочної діяльності).

Реалізація проектно-конструктивної орієнтації допомагає фахівцю розвивати і модернізувати свій предмет, Істотним результатом є розподіл термінів у суміжних дисциплін. Наприклад, в хімії виділяють кілька розділів:

 • неорганічну;
 • аналітичну;
 • фізичну;
 • колоїдну;
 • органічну;
 • біохімію.

Кожна область має свою систему термінів і специфічних закономірностей, що дозволяє розвивати кожен розділ хімії.

Удосконалення проектної та наукової орієнтації в методології сприяло появі «загальної методики». Вона займається розробкою основних засобів і принципів методологічної роботи. Так, у педагогіці мається на увазі застосування різноманітних підходів, схем, педагогічних понять.

Значимість методології

В даний час важко уявити собі продуктивний розвиток будь-якої сфери діяльності, якщо вона не має міцної наукової бази. Приміром, у рамках модернізації вітчизняної освіти, здійснюється перехід на особистісно-орієнтований підхід у вихованні та навчанні підростаючого покоління.

Педагог у своїй роботі керується основними методами, властивими даному підходу. Це дозволяє йому в повній мірі виконувати завдання, поставлене перед школою державою – формувати всебічно розвинену гармонійну особистість.

Дивіться також:  Юридична антропологія: особливості, структура, функції, історія розвитку

Важливим завданням методологічної думки є усвідомлення педагогом значущості введення проектно-дослідницької роботи в освітній процес. Що дає участь в дослідженнях сучасному школяреві? Чому даний метод роботи включений до вимог ФГОС другого покоління?

Зупинимося докладніше на особливостях і методологічної бази досліджень, що проводяться в рамках освітньої діяльності зі школярами. Особливість подібної роботи полягає в максимальній реалізації індивідуального підходу. Робота над проектом або дослідженням здійснюється з однією дитиною або невеликою групою (2-3 людини).

Це дозволяє педагогу аналізувати рівень сформованості універсальних навчальних навичок на початковому етапі, стежити за їх розвитком і вдосконаленням по мірі просування проекту. У рамках спільної діяльності формуються й удосконалюються комунікативні навички, інформаційна компетентність. Хлопці, що працюють в одній проектній групі, участі вибудовувати діалог, отримують досвід міжособистісного спілкування.

Висновок

Важко уявити собі в наші дні освіченої людини без високого розвитку культури мислення. Для розвитку подібної якості суттєве значення має формування таких розумових операцій, як аналіз, синтез, класифікація, узагальнення. Вони повинні бути сформовані у людей під час навчання в школі, а в міру дорослішання дитини вдосконалюватися, переходити на більш високий рівень розвитку.

Розвиваються розумові операції в процесі пізнавальної діяльності. Вона буде результативною лише в тому випадку, коли дитина усвідомлює необхідність отримання вмінь і навичок, володіє знаннями про методики наукових досліджень.

Наприклад, однією з цілей використання методологічного знання у пізнавальній роботі, є розвиток здібностей до узагальнення та аналізу, ведення наукової дискусії, постановки задачі, пошуку її вирішення. У сучасному суспільстві відчувається гостра нестача творчих, небайдужих, талановитих людей, які готові здійснювати вчинки, брати на себе відповідальність за вчинені ними дії.

Формування критичного мислення можливе лише на базі методологічних підходів і принципів. Сучасний етап науково-технічної революції характеризується масштабним використанням комплексних міждисциплінарних досліджень. Володіння алгоритмами виховної та освітньої діяльності допомагають педагогам виховувати справжніх патріотів країни, вченим — отримувати відповіді на багато питань, політикам — завойовувати увагу і довіру виборців.