Сучасні компютерні технології в освіті та їх застосування

Комп’ютерні технології в сучасному світі стали частиною життя людей інформаційного постіндустріального суспільства. Це стало можливим у зв’язку з тим, що на початку 21 століття стали бурхливо розвиватися засоби обчислювальної техніки. Наслідком цього стало збільшення обсягу доступної інформації, накопиченої суспільством. До того ж люди отримали можливість користуватися великою кількістю комунікаційних каналів саме завдяки комп’ютерам. Ці засоби зв’язку сьогодні можна зустріти практично повсюдно. Вони стали звичайним обладнанням в метро і магазинах, в державних і комерційних організаціях, у побуті та на вулиці. Знайшли своє застосування комп’ютерні технології в освіті та науці, на виробництві, в медицині та інших сферах життя суспільства.

Основне поняття

Слово «технологія» в перекладі з грецької мови означає «вміння, майстерність, мистецтво». Всі ці поняття означають процеси, що представляють собою сукупність яких-небудь дій, вироблених заради досягнення поставленої мети. Усі вони здійснюються за допомогою обраної людиною стратегії і реалізовуються з використанням сукупності різних методів і засобів.

Під інформаційною технологією розуміють певний процес. При його здійсненні використовується сукупність методів і засобів, призначених для збору, подальшої обробки, а також для передачі даних. Всі ці дії проводяться з метою отримання якісно нової інформації про процес, явище чи стан об’єкта.

Мета подібних технологій полягає у виробництві інформації для того, щоб вона була проаналізована людиною. Тільки на основі отриманих даних можна надалі прийняти рішення щодо виконання того чи іншого дії.

У сучасному суспільстві акцент значущості та уваги зміщений з фінансових, трудових, природних, матеріальних, тобто традиційних видів ресурсів на інформаційні. Останні, зрозуміло, існували завжди. Але вони ніколи не розглядались в якості економічної або будь-якої іншої категорії. Інформаційні ресурси суспільства є тими знаннями, які були підготовлені людьми для соціального використання та зафіксовані на будь-якому матеріальному носії. На сьогоднішній день ІТ на своєму історичному шляху встигли пройти кілька етапів. Зміну кожного з них визначало розвиток науково-технічного прогресу, а також виникнення нових засобів, що використовуються для переробки інформації.

Роль ПК

Сучасна людина активно працює з персональним комп’ютером. Він і служить для нього основним засобом, що дозволяє переробити необхідну інформацію. Виникнення ПК зробило істотний вплив на концепцію побудови технологічних процесів, а також на їх використання. Все це призвело до підвищення якості результатної інформації.

Впровадження в сучасне життя персонального комп’ютера стало новим етапом розвитку ІТ. Внаслідок цього до назви даної технології приєдналося ще одне слово. Вона стала називатися комп’ютерної. Це досить чітко конкретизує це поняття. Стає ясно, що людина в якості основного технічного засобу для реалізації інформаційної технології використовує комп’ютер. І в даний час подібний напрямок є пріоритетним. Наприклад, ми бачимо широке використання комп’ютерних технологій у науці та освіті. Знаходять застосування і в інших сферах життя суспільства.

ПК в освіті

Мета створення комп’ютерів полягає в полегшенні життя людям. Однак часом робота з обчислювальною технікою викликає у людини масу проблем. Саме тому перед сучасною освітою стоїть завдання адаптації учнів і педагогів до життя в умовах інформаційного суспільства. Але й не тільки це. Сучасна людина повинна вміти грамотно використовувати комп’ютерні технології для роботи. Тільки в цьому випадку його трудова діяльність стане максимально продуктивної і творчої.

Використання сучасних комп’ютерних технологій в освіті – завдання досить актуальна. Її виконання стає важливим в умовах ускладнення виробничих процесів та динамічно мінливого життя.

Перед системою освіти, що існує в сучасному суспільстві, стоїть ряд проблем. Вони є для навчання принципово новими і полягають у необхідності підвищення доступності знань та їх якості. Як виконати дану задачу? Це можливо лише у разі розробки і використання для освіти найбільш оптимальних систем, а також посилення зв’язку між різними рівнями отримання знань. Вирішити ці проблеми можна різними способами. Найрезультативнішим з них з’явиться використання комп’ютерних технологій в освіті.

Актуальність застосування КТ

Виникнення комп’ютерних технологій в освіті дозволило створити якісно нову навчальну середу. Вона стала основою для розвитку, а також модернізації вже існуючої системи.

Сьогодні комп’ютерні технології в освіті знаходяться на ключових позиціях практично всіх етапів отримання знань. При цьому вони виконують одночасно кілька функцій. Так, комп’ютерні технології в освіті є інструментами, а також об’єктами пізнання. Саме тому їх використання забезпечує революційний розвиток системи навчання. Ставлячись до класу інноваційних, вони дозволяють швидше накопичити інтелектуальний потенціал, який в подальшому стане гарантією сталого розвитку суспільства.

Ефективність використання КТ

У всі часи система отримання знань могла вважатися передовій, якщо вона спиралася на останні досягнення наукової і технологічної сфери. Зрозуміло, можна ставити під сумнів результативність освітнього процесу, якщо педагог використовує застарілі методики і науково-освітні дані. Адже з кожним роком відбувається збільшення обсягу інформації, одержуваної людиною. При цьому вона все більше справляє свій вплив на розвиток науки, культури і отримання знань.

Дивіться також:  Психічний факт – це... Визначення і особливості

На сьогоднішній день використання комп’ютерних технологій в освіті стало об’єктивною реальністю. Використання електронної форми отримання, зберігання, а також передачі й обробки інформації, а також онлайн доступ до даних за допомогою Інтернету дозволяє багаторазово підвищувати ефективність роботи людини.

Застосування комп’ютерних технологій в освіті особливо актуально для створення ілюстрованих інструментів навчання, а також реалізації їх дидактичних можливостей. Такі форми наочності служать не тільки доповненням словесної інформації. Вони самі є її носієм, що сприяє посиленню розумової активності учнів. Надані комп’ютерними технологіями в освіті графіки і таблиці, аудіовізуальні засоби, діаграми і т. д., є елементами електронних і друкованих навчальних матеріалів. При цьому вони відіграють суттєву роль у розвитку пізнавальної та інтелектуальної діяльності учнів.

Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті доцільно застосовувати у зв’язку з тим, що вони дозволяють ефективно реалізовувати такі дидактичні принципи, як активність, свідомість, наочність, доступність і т. д.

Можливості КТ

Сучасні комп’ютерні технології в освіті дозволяють:

 • здійснювати раціональну організацію пізнавальної діяльності;
 • підняти рівень процесу отримання знань, зробивши його максимально ефективним за рахунок залучення всіх видів чуттєвого сприйняття дітей;
 • отримати та закріпити професійні навички;
 • підвищити мотивацію учня до здобуття знань і рівень його самоосвіти;
 • забезпечити отримання більшої кількості знань;
 • розвинути творчі й інтелектуальні здібності;
 • навчити працювати з різноманітними джерелами інформації;
 • реалізувати передові тенденції в освіті;
 • отримати доступ до єдиного світового інформаційного простору.

Застосовуються комп’ютерні технології і спеціальну освіту. Вони дозволяють залучити в процес навчання ті категорії учнів, які мають відмінні від інших здібності і стиль навчання.

При застосуванні комп’ютерних технологій в освіті стає можливим побудова відкритої системи отримання знань. При цьому відбувається вдосконалення педагогічних методик. Так, утворення при використанні КТ стає більш гнучкою системою. Відбувається це завдяки автоматизації більшості рутинних процесів. При цьому навчання більш активно починає реагувати на ті зміни, які відбуваються в навколишньому світі.

Для педагогів інформаційно-комп’ютерні технології в освіті пов’язані з можливостями використання інтелектуальної форми праці. Учитель звільняється від викладення великого обсягу навчального матеріалу. Навчається ж при цьому не тільки краще опановує предмет, але і вчиться володіти отриманими ним навичками.

Тенденції використання КТ

Яким чином використовуються комп’ютерні технології в сфері освіти? На сьогоднішній день в цьому напрямку існує дві тенденції. Одна з них являє собою персоналізацію процесу навчання, а друга – його технологизацию.

Перша з цих двох тенденцій передбачає підтримання зворотного зв’язку, тобто контакту викладача і учня при застосуванні техніки. Друга – істотне розширення аудиторії учнів.

При персоналізації учень є активним учасником отримання і передачі інформації. А ось технологізація, при якій розглядаються масштабні освітні електронні моменти, обмежує роль учня лише споживанням матеріалу і його засвоєнням.

І той і інший підхід знаходять своє використання при очному навчанні. Однак при застосуванні комп’ютерних технологій в сфері освіти дані концепції переходять зовсім в іншу якість, знаходячи нове життя. Наприклад, лекційний матеріал учням може бути прослуханий не тільки в стінах навчального закладу. З ним можна ознайомитися в будь-якому іншому місці, де є канали цифрового зв’язку і відповідні пристрої. У цьому випадку звичайна подача навчального курсу змінюється на електронну систему викладу матеріалу, де основний текст нерідко доповнено статтями та замітками, які дозволяють отримати поглиблені знання.

КТ і дошкільна освіта

На сьогоднішній день можна з упевненістю говорити про те, що інформаційно-комп’ютерні технології міцно увійшли практично всі сфери життя людини. Торкнулися вони і той виховно-освітній процес, який має місце в ДНЗ. Головна мета впровадження комп’ютерних технологій в дошкільна освіта – створення в такій установі єдиного інформаційного простору, що дозволяє створити зв’язки між адміністрацією, педагогами, дітьми та їх батьками.

Кошти КТ надають величезну допомогу вихователю. Вони дають йому змогу урізноманітнити навчальний процес і підвищити якість своєї роботи з батьками дітей.

Комп’ютерні технології в системі освіти, що застосовуються в ДНЗ, дозволяють педагогові відчути себе більш комфортно у мінливих умовах. Адже той, хто володіє прийомами КТ, здатний створити електронні дидактичні ресурси, а також набуває вміння моделювати і планувати заняття таким чином, щоб максимально ефективно вирішувати освітні завдання, а також підвищувати мотивацію та пізнавальну активність малят. Крім цього, комп’ютерні технології в дошкільній освіті та самоосвіті – речі, нерозривно пов’язані між собою. Адже КТ допомагає малюкам активно пізнавати світ, не користуючись при цьому допомогою дорослого.

Всі методи навчання дітей в ДНЗ можна підрозділити на дві групи, а саме за джерелом знань, а також за принципом пізнавальної діяльності. Перше з цих двох напрямів передбачає використання:

 1. Демонстрацій. Даний метод застосовують для візуалізації досліджуваних процесів, явищ та об’єктів, що пізнаються дошкільниками.
 2. Ілюстрацій. При використанні цього методу педагог показує своїм вихованцям самі явища, процеси та предмети на малюнках або фотографіях, тобто у їх символічному зображенні.
 3. Практичних методів. Вони спрямовані на формування навичок і вмінь. До них відносять і вправи. Вони дозволяють розвивати у дітей мовлення, увагу, пам’ять, пізнавальні здібності, особистісні уміння і виробляють навички їх застосування. Прикладом використання нових комп’ютерних технологій в освіті є застосування графічного редактора Paint. В ньому можна створювати і редагувати малюнки.
Дивіться також:  За що можуть відрахувати зі школи: порушення правил поведінки, невиконання вимог внутрішнього розпорядку школи, умови для відрахування і суворе дотримання законодавчих та правових актів

Другий напрям, який передбачає застосування пізнавальної діяльності, передбачає використання наступних методів навчання:

 1. Пояснювально-ілюстративного. Він передбачає подачу словесних пояснень з одночасним залученням наочності.
 2. Проблемного викладу. Даний метод передбачає самостійну роботу дітей.
 3. Частково-пошукового. При його використанні поставлені завдання дошкільнята вирішують спільно з педагогом.
 4. Дидактичних комп’ютерних ігор.

Який метод буде обраний педагогом? Все буде залежати від можливостей дітей та їх психофізіологічних, а також вікових особливостей. З числа комп’ютерних технологій в галузі освіти, що використовуються в ДНЗ, можуть бути застосовані:

 • електронні презентації для дітей;
 • мультимедійні програмні засоби;
 • електронні енциклопедії;
 • дидактичні комп’ютерні ігри.

Для створення слайд-шоу і презентацій педагогом може бути використана програма Microsoft Power Point. Такий продукт ефективний як дидактичний і наочний матеріал.

КТ і музичну освіту

У нашій країні є молода, але при цьому досить динамічно розвивається галузь знань. Це музично-комп’ютерні технології, що знаходяться на стику між мистецтвом і технікою. Вони надають людині можливість постійно вдосконалюватися у творчості і навчатися його новими гранями.

Музично-комп’ютерні технології в музичній освіті нерідко присутні в сучасних ДНЗ. Вони дозволяють більшою мірою розкрити дидактичні та педагогічні функції навчальних методик і реалізувати їх потенційні можливості.

В цілому найпоширенішим способом використання інформаційних технологій є застосування мультимедійних навчальних засобів. Комп’ютерні програми допомагають розвивати музичний слух, проводити прослуховування творів композиторів, здійснювати аранжування, імпровізації і редагування інструментального тексту. За допомогою ПК можна програвати мелодії з «оркестром» і проводити їх музично-слуховий аналіз. Комп’ютер також може бути використаний в якості засобу нотного набору змісту музичного твору.

Не відстає від вимог часу і сучасний дитячий садок. У ньому також використовується комп’ютер, що дозволяє сформувати у дитини художній смак і розвинути його творчий потенціал, що сприятиме гармонійному розвитку особистості у цілому.

Використання комп’ютера робить освітню діяльність не тільки сучасної, але і привабливою, здійснюючи при цьому індивідуалізацію навчання. Крім цього, з допомогою ПК педагог здатний своєчасно контролювати виконану роботу і підводити підсумки.

Прикладами використання комп’ютерних технологій на музичних заняттях у ДНЗ є:

 • театралізовані ігри;
 • казки-шумелки;
 • пальчикові й мовні ігри;
 • заняття-посиденьки.

Завдяки використанню комп’ютерних технологій свята, свята та розваги в дитячому саду проходять цікаво, барвисто і яскраво. Це дозволяє малюкам набувати уміння слухати музику і розуміти її. Крім того, у них розвивається пам’ять, увагу та почуття ритму, вони починають проявляти себе в грі, в співі, театралізованих виставах. Використання таких засобів робить процес навчання дитини найбільш ефективним, відкриваючи нові горизонти музичного освіти як для дітей, так і для педагогів.

КТ і шкільна освіта

Використання інформаційних технологій дозволяє змінювати методи і форми навчальної роботи, роблячи їх максимально ефективними. Однак це далеко не всі переваги даного напрямку. Використання комп’ютерних технологій в школі дозволяє істотно збагатити освітній процес, вносячи зміни в деякі фундаментальні навички. Наприклад, в початкових класах це вміння писати і читати.

Комп’ютерні технології в школі необхідні для отримання учнями уміння орієнтуватися в середовищі мультимедіа і в інформаційних потоках, а також створювати об’єкти гіпермедіа. Сучасній людині необхідно навчити писати і читати вже стосовно нового інформаційного простору.

Сьогодні багато говорять про необхідність зміни змісту освіти і про те, що учням потрібно опановувати інформаційною культурою. Саме тому настільки важливо застосовувати комп’ютерні технології навчання в школі.

Використання при освоєнні нового матеріалу ПК:

 • забезпечує індивідуалізацію процесу навчання;
 • надає допомогу у створенні проблемної ситуації;
 • дозволяє учневі виступити в ролі користувача ПК, отримавши при цьому доступ до потрібної інформації;
 • підсилює наочність навчального матеріалу завдяки використанню кольору, об’єму, перетворення креслення, мультиплікації тощо;
 • активізує діяльність учнів.

Крім цього, педагог завжди використовує сильні сторони ПК. Новизна роботи з ним підсилює мотивацію учнів, викликає у них пізнавальний інтерес. Також за допомогою комп’ютера учень реалізує особистісну манеру спілкування. При цьому він може використовувати моделювання при рішенні учбових завдань.

Існують різні види комп’ютерних технологій в освіті. Два основних з них припускають:

 • безпосередня взаємодія учня з ПК (навчання без педагога);
 • роботу учнів з ПК за допомогою вчителя.
Дивіться також:  Площа планети Земля: розмір, обєм, кількість води і суші, одиниці вимірювання і цікаві факти

І в тому, і в іншому випадку комп’ютера передаються і з його допомогою автоматизуються такі функції діяльності учнів і педагога:

 1. Пояснення і показ, фіксація діяльності та створення мотивації до вивчення матеріалу.
 2. Організація роботи учнів з її подальшим контролем.
 3. Передача комп’ютера тієї частини навчального процесу, яка є рутинною.
 4. Складання з наступним пред’явленням завдань, кожне з яких відповідає різним етапам процесу отримання знань. При цьому всі такі вправи враховують індивідуальні особливості учня і його рівень.

Перераховані вище функції беруться до уваги в процесі розробки різноманітних видів комп’ютерних програм, створених для навчання. Основними з них є ті, які:

 • орієнтовані на вивчення нової теми в режимі програмованого навчання;
 • дозволяють реалізувати проблемне вчення;
 • призначаються для закріплення навичок та вмінь (тренажери);
 • є иллюстрационными і демонстраційними, моделюючими і аналізують конкретні ситуації;
 • навчають в процесі гри;
 • контролюють;
 • дозволяють отримати певну інформацію (словники, бази даних тощо);
 • є обчислювальними.

Поняття комп’ютерних технологій в освіті досить широко. Крім ПК подібне напрям передбачає використання й інших технічних засобів. Такими, наприклад, є мультимедійні проектори та інтерактивні дошки. Ці засоби дозволяють підвищити ефективність засвоєння учнями знань при використанні візуалізації інформації. Серед основних можливостей використання ПК в освіті знаходиться:

 • робота з програмами навчання;
 • виконання різноманітних математичних обчислень;
 • моделювання тих чи інших процесів;
 • пошук потрібної інформації.

Нерідко в процесі навчання в сучасній школі педагогом використовується мультимедійний проектор. Він являє собою технічний засіб, проецирующее різні зображення від джерела відеосигналу на великий екран. Такий проектор дає можливість педагогу:

 • користуватися різними комп’ютерними програмами;
 • показувати учням відеофайли;
 • демонструвати презентації;
 • використовувати для подачі матеріалу Інтернет.

Мультимедійний проектор значно підвищує рівень наочності навчального процесу.

Педагоги в сучасних школах використовують ще й графопроектори. Вони являють собою технічні засоби, що проектують на екран кодопрограммы, створені в стандартному форматі А4. Використовують такий проектор для демонстрації в динаміці оптичних і хвильових явищ, а також хімічних реакцій.

Нерідко в класах сучасної школи можна побачити слайд-проектор. Він також є технічним засобом комп’ютерних технологій, але при цьому проектує на екран статичну інформацію, точно передаючи всі кольори. У таких пристроях, для більшої наочності матеріалу є автоматичне налаштування фокусу різкості видається зображення.

З самого сучасного обладнання шкіл можна виділити інтерактивну дошку. Вона являє собою сенсорний екран, приєднаний до комп’ютера. Видається ПК зображення передається з допомогою мультимедійного проектора. Робота інтерактивної дошки здійснюється тільки після установки на комп’ютер спеціального програмного забезпечення. Лише в такому випадку екран почне реагувати на дії користувача.

Записи на інтерактивну дошку наносяться з використанням спеціальних маркерів. При торканні ними поверхні екрана на комп’ютер надходить сигнал. Після цього програмне забезпечення дозволяє виконати необхідні дії.

Серед сучасних комп’ютерних ресурсів, що використовуються в системі освіти, наступні:

 1. Електронні бібліотеки. Вони дозволяють організувати доступ до інформаційних ресурсів Інтернету. Електронні бібліотеки являють собою каталогизированные системи, з допомогою яких зберігається, обробляється, поширюється і аналізується потрібна інформація. Такі ресурси є новим етапом у процесі розвитку звичайних бібліотек.
 2. Вебінари. Подібні ресурси дозволяють отримати дистанційне навчання, яке стає все більш популярним у наших співвітчизників. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій дає можливість людям навчатися, а також брати участь у різних конференціях, не залишаючи стін свого будинку.
 3. Електронні журнали та щоденники. Подібні системи комп’ютерних технологій є єдиної інформаційної середовищем, що дозволяє ефективно взаємодіяти між собою вчителям, учням та їх батькам. Появу електронних журналів і щоденників обумовлено бурхливим розвитком комп’ютерних технологій. Подібна система дозволяє оперативно дізнатися оцінки та домашнє завдання, аналізувати відвідуваність і успішність дітей, контролювати виконання педагогічної та навчальної навантаження, переглянути електронний розклад.

Комп’ютерні технології в освіті і науці педагогіки дозволяють учням опановувати інформаційною культурою, яка є одним з доданків вищого прояву освіченості. Але їх використання в процесі навчання не варто плутати з автоматизацією його різних сторін, а також з простим переносом інформації на магнітні носії. Говорити про те, що в навчальному процесі застосовані нові комп’ютерні технології можна лише тоді, коли:

 • вони відповідають основним принципам педагогічної роботи, тобто включають в себе попереднє проектування, володіють відтворюваністю, цілісністю, целеобразованием та послідовністю;
 • вирішуються завдання, які з тих чи інших причин раніше не були вирішені;
 • вони служать засобом підготовки інформації, а також її передачі учневі за допомогою комп’ютера.

Таким чином, грамотне використання в навчальному процесі даних технологій сприяє розвитку в учнів творчого і теоретичного мислення, а також сприяє інтеграції навчальної діяльності.