Екологічні аспекти – це… Визначення, класифікація, характеристика

Ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від різних чинників. В першу чергу, керівництво компанії повинно подбати про формування необхідної структури, за допомогою якої забезпечувалася б злагоджена робота всіх ланок виробничого процесу. Важливе значення також має якість взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем. Особливу роль у досягненні високого рівня грають економічні та екологічні аспекти. Перші стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Мова йде про правильному виборі продукту, аналізі попиту і пропозиції, встановлення адекватної вартості на товари/послуги та інші Екологічні аспекти – це не менш важливий елемент роботи підприємства. Про них і поговоримо у статті.

Загальні відомості

Екологічний аспект – це одне з ключових понять системи менеджменту, за допомогою якого співвідноситься робота підприємства та його взаємодія з зовнішнім середовищем. Визначення цього терміна закріплено в ISO 14001:2004. Згідно з даним документом, екологічний аспект – елемент діяльності, продукції чи послуги компанії, який відображає взаємодію підприємства із зовнішнім середовищем. На практиці застосування цього поняття суттєво полегшує використання методів попередження забруднення навколишнього середовища.

Особливості ідентифікації

Виявлення екологічних аспектів виробництва здійснюється з урахуванням викидів в атмосферу, воду, зливову каналізацію, забруднення земель та їх вилучення, використання природних ресурсів та сировини (газу, мазуту, нафти тощо), споживання електричної, теплової енергії, обсягу утворених відходів (як утилізованих, так і не утилізованих).

При ідентифікації визначається частота виникнення, ймовірність втрати контролю над цими факторами і тяжкість наслідків.

Нюанси

Необхідно пам’ятати, що термін “екологічний аспект” – це нейтральне поняття. Це означає, що в ході виробничої діяльності можуть виявлятися фактори, що позитивно чи негативно впливають на навколишнє середовище. Також може бути і зворотна ситуація. Деякі зовнішні екологічні аспекти можуть чинити негативний вплив на роботу підприємства.

Дивіться також:  Синология - це... Історія, значення

Потрібно розглядати співвідношення понять “екологічний аспект” і “вплив на зовнішнє середовище” як зіставлення причин і умов діяльності з її наслідками. Що це означає? Приміром, екологічним аспектом є розлив нафти в річці. Відповідно, його вплив на навколишнє середовище викличе загибель річкової флори та фауни.

Вимоги до підприємств

Згідно ISO 14001:2004, в організації повинні бути розроблені та впроваджені процедури:

 1. Виявлення екологічних аспектів діяльності, послуг/продукції в рамках обраної сфери використання системи екологічного менеджменту, що піддаються контролю і впливу з урахуванням нових або планованих розробок, змінених або нових видів діяльності, послуг/товарів.
 2. Ідентифікації факторів, які чинять або можуть чинити вплив на природне середовище.

Іншими словами, ISO 14001:2004 вимагає виявляти і фіксувати екологічні аспекти на підприємстві, визначати їх значимість у контексті нормативних приписів та ймовірних ризиків. При ідентифікації організації слід виходити з критеріїв доцільності. Іншими словами, слід виявляти тільки ті фактори, контроль вплив яких виправданий. До їх числа, наприклад, відносяться соціально-екологічні аспекти роботи підприємства (взаємодія з отруйними, небезпечними речовинами, здатними викликати отруєння великої кількості людей, тощо).

Методика ідентифікації

Для виявлення аспектів екологічних проблем в організації можна використовувати різні підходи. Між тим, як показує практика, максимальної ефективності можна досягти при комплексному їх використанні.

Серед найбільш популярних підходів слід відзначити:

 1. Аналіз роботи, послуг/продукції підприємства та ідентифікація екологічних аспектів в якості елементів діяльності, що взаємодіють із зовнішнім середовищем.
 2. Оцінку стану середовища в зоні діяльності підприємства, чинників впливу (надходження речовин у довкілля), виявлення аспектів, що визначають їх.
 3. Аналіз енергетичних потоків/матеріального балансу, визначення можливих втрат і пов’язаних з ними екологічних аспектів.
 4. Вивчення думки зацікавлених осіб, визначення факторів, що викликають їх занепокоєння.
 5. Дослідження й аналіз нормативних, законодавчих приписів, визначення видів діяльності, товарів/послуг, для яких встановлені спеціальні вимоги. Виявлення аспектів, пов’язаних з даними вимогами.
Дивіться також:  Що таке дендрити і дендритні шипики

Специфіка систематизації

Як показує практика, з наведеного вище переліку найбільш ефективним є перший підхід. Всі інші виступають як доповнення до нього: вони служать для виявлення і гарантії обліку аспектів, що мають значення з різних точок зору.

Основна проблема при ідентифікації екологічних аспектів пов’язана з систематизацією та аналізом процесів, що відбуваються на підприємстві. Як правило, документально фіксуються і описуються ключові виробничі операції, схеми взаємодії організації з постачальниками. Експерти рекомендують проаналізувати не тільки основні, але і додаткові (побічні і допоміжні) види діяльності, ризики при нештатних, аварійних ситуаціях, під час обігу товарів та ін. Для цього слід вивчити:

 1. Документацію, яка відображає процеси, що відбуваються на підприємстві.
 2. Звітність, дозволи, пов’язані з охороною навколишнього середовища.
 3. Документи про закупівлі матеріалів і сировини, про зберіганні та споживанні ресурсів підприємством.
 4. Договори з підрядниками, постачальниками.
 5. Повідомлення та пропозиції зацікавлених осіб.

Крім того, необхідно:

 1. Скласти схему енергопотоків і матеріальний баланс. Вони можуть бути як укрупненими, так і спрощеними.
 2. Вести моніторинг процесів.

Зібрана інформація використовується для складання схематичних описів процесів, що протікають на підприємстві, а також позаштатних ситуацій.

Оформлення реєстру

Дані, зібрані в ході моніторингу і аналізу, використовуються для складання локального документа, що містить:

 1. Характеристику продукту/послуги/процесу.
 2. Опис екологічного аспекту і його впливу на навколишнє середовище.
 3. Пріоритет фактору.
 4. Вимоги, що пред’являються до екологічного аспекту якого впливу, пов’язаного з ним.
 5. Характеристику засобів регулювання, наявних у підприємства.
 6. Відсилання до пов’язаних процедурам або інструкцій.
 7. Посилання на пов’язані заходи, завдання, цілі.

Складаючи реєстр, менеджери повинні пам’ятати, що один і той же фактор може обумовлювати різні види впливів. Разом з тим аспекти різних процесів можуть мати однаковий характер, але відрізнятися за масштабом, ймовірності виникнення та ін.

Дивіться також:  Цікаве про космос: теорія Великого вибуху і кількість атомів у Всесвіті

Приклади факторів

Серед найбільш поширених екологічних аспектів фахівці виділяють:

 1. Споживання енергії.
 2. Використання витратних матеріалів (офісного паперу, мішків для сміття тощо).
 3. Споживання води.
 4. Забруднення атмосфери свинцем, вуглекислим газом тощо
 5. Використання хімікатів (лугів, кислот).
 6. Викид, утилізація відходів.
 7. Скидання стоків.

До числа соціально-екологічних факторів можна віднести взаємодію підприємства з людьми. Йдеться, зокрема, про створення шуму, вібрацій, виділення тепла та ін. У цю ж групу входить перевезення людей до місця роботи.

Оцінка аспектів

Вона здійснюється на підставі критеріїв терміновості, витратності, регульованості. У свою чергу, для оцінки кожного з них слід проаналізувати встановлені показники. З переліку значень по кожному критерію вибирається один варіант, найбільш точно характеризує фактор. Отримані числа підсумовуються. Результат і буде показником значущості аспекту. Потім йому присвоюється символ, що відображає рівень впливу на зовнішнє середовище: М – мале, С – середній, Б – значний вплив.