Етапи педагогічного дослідження – опис, характеристика і вимоги

Розглянемо основні етапи педагогічного дослідження. Воно включає наступні елементи: ідею експерименту; етап діагностики (об’єкт, проблему, тему, актуальність проблеми); прогностичний елемент (завдання і мету, гіпотезу, план-програму експерименту); вибір суб’єктів (об’єктів); його методичний супровід; практичний етап; узагальнення; впровадження.

Ідея експерименту

В етапи педагогічного дослідження входить підбір припущення, здогадки, задумки, що дозволяє покращувати педагогічну практику. Часто така ідея полягає в тому, що педагогом висуває нова комбінація відомих способів і прийомів, яка призведе до бажаного позитивного результату.

В такому випадку основні етапи педагогічного дослідження пов’язані з впровадженням ідей педагогіки, перевіркою та адаптацією методичних рад новаторів до певним педагогічним і соціальним умовам.

Для інших вчителів, керівників, методистів ідеї педагоги є базовою точкою для творчої модернізації практики. Ідея експерименту може базуватися на індивідуальних авторських рішеннях і знахідки педагога.

Для того щоб задум, думка привела до бажаного результату, важливо успішно пройти складні і тернисті етапи педагогічного дослідження.

Діагностичний етап

Експеримент необхідний для осмислення результатів і послідовності діяльності окремого педагога, а також всього вчительського колективу. Тому основні етапи психолого-педагогічного дослідження включається діагностика. За її результатами ідеї експерименту отримують конкретні форми і послідовність дій.

Для проведення діагностичних досліджень залучається професіонал, наприклад, психолог, щоб отримані результати були об’єктивними і достовірними.

Формулювання теми і проблеми

Характеристика етапів педагогічного дослідження передбачає формулювання теми, проблеми. Суть її полягає в суперечностях між окремими сторонами (елементами) педагогічного процесу, або між результатом і засобами його досягнення.

Недостатньо просто сформулювати проблему, виявити протиріччя, важливо проникнути в її суть, щоб досягти максимального результату.

Формулювання проблеми можна представляти в тезисном вигляді, враховуючи конкретні умови навчально-виховного процесу.

Варіанти постановки проблем

Аналізуючи основні етапи організації педагогічного дослідження, наведемо конкретні приклади постановки проблем:

 1. Розвиток школярів в ході проблемного навчання.
 2. Виховання підростаючого покоління в рамках диференційованого підходу.
Дивіться також:  Теза Черча-Тюрінга: основні поняття, визначення, вычислимые функції, значення та застосування

З допомогою конкретного експерименту неможливо дати відповідь на питання, тому з проблеми виділяється якась частина, вона співвідноситься з конкретною ділянкою виховного та навчального процесу.

Реалізація проблеми до певної навчально-виховної ситуації дозволяє формулювати тему експерименту.

Етапи наукового педагогічного дослідження дозволяють вчителям вирішувати ті завдання, які ставить перед ними сучасне суспільство.

Актуальність

При формулюванні теми планованого дослідження важливо враховувати актуальність проблематики. Основні етапи педагогічного дослідження повинні враховувати наступні особливості:

 • особистісний підхід як основна умова гармонійного розвитку дитини;
 • резерви педагогічного спілкування;
 • оцінювання діяльності школярів;
 • розвиток позитивного ставлення до навчального процесу та позаурочної діяльності;
 • формування повноцінних моральних якостей;
 • саморозвиток

Колективне виховання передбачає поєднання громадських і особистих цілей, посилення ролі спільної діяльності дорослих і дітей. Що важливо включати в створювані етапи? Методи педагогічного дослідження, що підбираються для колективного виховання: диференційований підхід, індивідуальне навчання.

Прогностичний етап проведеного педагогічного експерименту є можливим знаходженням способів вирішення поставлених завдань. Він передбачає розробку завдань і цілей, висунення гіпотез і побудова плану-програми проведення діагностичного дослідження.

Специфіка цілей дослідження

З урахуванням новизни та актуальності, в сучасній педагогіці допустимі наступні цілі:

 • відтворення раніше існуючих методів в нових умовах;
 • удосконалення та раціоналізація методик;
 • створення нових підходів до навчального та виховного процесу

Гіпотеза експерименту

Під цим терміном в науці прийнято вважати припущення про існування закономірностей і зв’язків у навколишньому світі.

У межах педагогічного дослідження гіпотезою є припущення про раціональному способі вирішення конкретної проблеми, шляхи досягнення поставленого завдання, а також засоби, які допомагають досягати бажаного результату педагогічного процесу. В освіті висувають гіпотези описового, пояснювального характеру, але найпоширенішими є конструктивні та порівняльні припущення. Порівняльна гіпотеза передбачає висунення припущення про порівняльної ефективності суті форм, методів, засобів організації та контролю навчальних і позаурочних процесом.

Дивіться також:  Фізіогноміка чола: поняття, визначення, застосування

Конструктивне припущення володіє такою структурою, при якій можна змінювати методи або утримання, припускаючи оволодіння школярами певними вміннями і навичками.

Гіпотезу можна вважати керівної базою, основою змісту і характеру учасників педагогічного експерименту. Її можна запозичити з численного банку педагогічних ідей, або підібрати з урахуванням інтуїції педагога, спираючись на існуючий педагогічний досвід.

Висновок

Педагогічне дослідження – відмінний інструментарій для шкільних вчителів, психологів. Результати діагностики допомагають вчителям вносити корективи в роботу з класним колективом, предметні програми. В даний час не існує чіткого алгоритму, що дозволяє формулювати педагогічну проблему, висувати гіпотезу для планованого експерименту. Вони формулюються в ході розробки, пов’язані між собою, часто випливають один з одного.

Основним етапом педагогічного дослідження є планування експерименту. Воно є проекцією діяльності педагога, спрямованої у майбутнє. Планування повинно бути продумано так, щоб розраховувати на досягнення поставленої мети дослідження.

Програма педагогічного експерименту є системою продуманих заходів, які проводяться в певній послідовності, з дотриманням строків виконання, підбором засобів для гарантії успішної роботи.

Запорукою успішності діагностики виступає ретельно сформульований план експерименту. Він гарантує повне осмислення експерименту, підбір обсягу роботи, надання експерименту ритмічності на основних етапах проведення. План експерименту базується на принципах діагностування, враховує специфіку виховної та навчальної областей, науковість.

При дотриманні всіх етапів педагогічного діагностування педагог може розраховувати на досягнення мети, поставленої ним, а також на об’єктивність отриманих результатів.