Етапи прогнозування: послідовність і характеристика

Науково обґрунтоване прогнозування є важливим інструментом сучасного менеджменту. Воно використовується як для стратегічного планування розвитку окремих підприємств, так і для розробки довгострокових соціально-економічних програм на державному рівні. Структура і етапи цього процесу тісно пов’язані з методикою, прийнятою моделлю.

Визначення

Прогнозування – це система теоретично обґрунтованих уявлень про можливих майбутніх станах якого-небудь об’єкта і про напрямки його розвитку. Це поняття збігається з терміном гіпотеза, але, на відміну від останньої, воно грунтується на кількісних показниках і володіє більшою достовірністю. Спільною рисою цих двох понять є те, що вони досліджують ще не існуючий об’єкт або процес.

Прикладні методики прогнозування отримали активний розвиток в 70-х роках XX ст., а бум їх використання за кордоном продовжується і в наші дні. Головним чином це пов’язано з новим напрямком у дослідженнях – глобальною проблематикою, основним завданням якої є вирішення світових ресурсних, демографічних та екологічних проблем.

Прогнозування – це наука, яка має тісний зв’язок зі статистикою та її аналітичними методами. При проведенні аналізу широко використовуються досягнення математики, природничих та інших наук.

Прогнозування і планування доповнюють один одного в різних варіаціях. У більшості випадків прогноз розробляють до створення плану. Він також може слідувати за планом – для визначення можливих наслідків. У великомасштабному дослідженнях (на рівні держави або регіону) прогноз може виступати в ролі самого плану.

Цілі

Основним завданням прогнозування є виявлення ефективних способів управління соціально-економічними процесами в суспільстві або економіко-технічним розвитком підприємства.

Методологічними засадами для досягнення таких цілей є наступні:

 • аналіз тенденцій розвитку економіки і техніки;
 • передбачення різних варіантів;
 • зіставлення сформованих тенденцій і поставлених цілей;
 • оцінка можливих наслідків прийнятих економічних рішень.

Методи прогнозу

Прогнозування проводиться по визначеній методиці, під якою розуміють систему показників і підходів до досліджуваного об’єкта, логіку проведення досліджень. Від того, яка обрана методика, залежать і інші параметри – скільки етапів буде проводитись прогнозування і яким буде їх зміст.

Серед величезної кількості методів прогнозування можна виділити наступні основні групи:

Дивіться також:  Основна формула дифракційної решітки

1. Індивідуальні експертні оцінки:

 • Інтерв’ю – інформацію одержують у ході бесіди (формалізована та неформалізована, підготовча і незалежна, спрямована і ненаправлена).
 • Анкетне опитування (індивідуальне, групове, масове, очне та заочне анкетування).
 • Розробка прогнозного сценарію (застосовується у сферах управлінської діяльності).
 • Аналітичний метод – побудова дерева цілей (для оцінки ієрархічних або структурних процесів).

2. Колективні експертні оцінки, засновані на отримання узгодженої думки в групі експертів:

 • наради;
 • «круглі столи»;
 • «Дельфі»;
 • «мозковий штурм»;
 • метод «суду».

3. Формалізовані методики, засновані на використанні математичних способів оцінки:

 • екстраполяція;
 • математичне моделювання;
 • морфологічний метод та інші.

4. Комплексні методики, що поєднують в собі кілька вищевказаних:

 • «подвійне дерево» (використовується для фундаментальних досліджень і НДДКР);
 • прогнозний граф;
 • «Патерн» та інші.

Правильно обраний метод прогнозу значно впливає на його похибки. Наприклад, при стратегічному плануванні не використовується спосіб екстраполяції (передбачення за межами експериментальних даних або розповсюдження властивостей з однієї предметної галузі на іншу).

Етапи

Послідовність етапів прогнозування в загальному випадку являє собою проведення робіт за наступною схемою:

 1. Підготовка.
 2. Аналіз внутрішніх і зовнішніх умов в ретроспективі.
 3. Вироблення варіантів розвитку подій по альтернативному шляху.
 4. Експертиза.
 5. Підбір підходящої моделі.
 6. Її оцінка.
 7. Аналіз якості проведеної експертизи (апріорний і апостериорный).
 8. Реалізація прогностичних розробок, їх контроль і корекція (при необхідності).

Нижче дано опис основних етапів прогнозування та їх характеристика.

Підготовчий етап

На першій стадії вирішують наступні питання:

 1. Предпрогнозная орієнтація (формулювання об’єкта дослідження, постановка проблеми, визначення цілей і завдань, первинне моделювання, оформлення робочих гіпотез).
 2. Інформаційна та організаційна підготовка.
 3. Формулювання завдання на прогноз.
 4. Підготовка комп’ютерного супроводу.

На постановочному етапі прогнозування визначають виконавців, які повинні провести прогноз. Ця група може складатися з компетентних працівників, відповідальних за організаційну роботу та інформаційне забезпечення, а також включає експертну комісію.

Документально фіксують наступні моменти:

 • рішення про прогнозування;
 • склад робочих комісій;
 • графік проведення робіт;
 • аналітичний огляд з досліджуваної проблеми;
 • контракти або інші угоди з фахівцями, що залучаються до прогнозування.

Аналіз

На другому, аналітичному етапі прогнозування, проводять наступні види робіт:

 • дослідження інформації про об’єкт у ретроспективі;
 • поділ якісних та кількісних показників;
 • аналіз внутрішніх умов (стосовно до підприємства це можуть бути: його організаційна структура, технології, кадри, виробнича культура та інші якісні параметри);
 • вивчення та оцінка зовнішніх умов (взаємодія з партнерами, постачальниками, конкурентами і споживачами, загальний стан економіки і суспільства).
Дивіться також:  Ерукової кислоти: де міститься, її властивості і шкоду

У процесі аналізу проводять діагностику поточного стану об’єкта і визначають тенденції його подальшого розвитку, виявляють основні проблеми і протиріччя.

Альтернативні варіанти

Стадія виявлення інших, найбільш ймовірних варіантів розвитку об’єкта, є одним з ключових етапів прогнозування. Від правильності їх визначення залежить точність прогнозу і, відповідно, ефективність рішень, прийнятих на його основі.

На даному етапі виконуються такі роботи:

 • розробка переліку альтернативних варіантів розвитку;
 • виключення тих процесів, які в цей період мають ймовірність реалізації нижче порогового значення;
 • детальна проробка кожного додаткового варіанту.

Експертиза

На основі наявної інформації і раніше проведеного аналізу проводиться експертне дослідження об’єкта, процесу або ситуації. Результатом даного етапу прогнозування є обґрунтований висновок і визначення сценаріїв, за яким розвиток буде найбільш імовірним.

Експертиза може проводитися різними методами:

 • інтерв’ювання;
 • анкетування;
 • одноразовий або многотуровый опитування експертів;
 • анонімний або відкритий обмін інформацією та інші способи.

Вибір моделі

Модель прогнозування – це спрощений опис досліджуваного об’єкта або процесу, яке дозволяє отримати необхідну інформацію про його майбутньому стані, напрямках для досягнення такого стану і про взаємозв’язки окремих елементів системи. Її вибирають на основі методу дослідження.

В економічній науці виділяють кілька видів таких моделей:

 • функціональні, що описують роботу головних складових частин;
 • моделі, що характеризуються методами економічної фізики (визначення математичних залежностей між різними змінними процесу виробництва);
 • експертні (спеціальні формули для обробки експертних оцінок);
 • економічні, засновані на визначенні залежностей між економічними показниками прогнозованої системи;
 • процедурні (описують управлінські взаємодії і їх порядок).

Існують також інші класифікації моделей:

 1. За відображаються в них аспектів – виробничі і соціальні.
 2. Моделі, призначені для опису доходів, споживання, демографічних процесів.
 3. Економічні моделі різного рівня (довгострокові для прогнозування економічного розвитку, міжгалузеві, галузеві, виробничі).
Дивіться також:  Алкідні смоли: склад, призначення, застосування і виробництво лакофарбових виробів

У прогнозних моделях виділяють наступні форми опису явищ:

 • текстова;
 • графічна (методи екстраполяції);
 • мережева (графи);
 • побудова блок-схем;
 • матрична (таблиці);
 • аналітична (формули).

Модель формують за допомогою таких способів, як:

 • феноменологічний (пряме вивчення і спостереження за подіями, явищами);
 • дедуктивний (виділення деталей із загальної моделі);
 • індуктивний (узагальнення з приватних явищ).

Після підбору моделі, виробляється прогноз на певні періоди. Отримані результати порівнюють з відомої на даний момент інформацією.

Оцінка якості

Етап верифікації прогнозу, або перевірка його надійності, проводиться на підставі попереднього досвіду (апостеріорі) або незалежно від нього (апріорі). Оцінку якості роблять з допомогою наступних критеріїв: точність (розкид прогнозних траєкторій), достовірність (вірогідність здійснення обраного варіанту), надійність (міра невизначеності процесу). Для оцінки відхилення прогнозних критеріїв від їх фактичних значень застосовується таке поняття, як помилки прогнозу.

В процесі контролінгу також здійснюється зіставлення результатів з іншими моделями, розробка рекомендацій з управління об’єктом або процесом, якщо така дія може вплинути на розвиток подій.

Виділяють 2 методики для проведення оцінки якості:

 1. Диференційна, при якій використовуються чіткі критерії визначення ясності постановки завдання на прогноз, своєчасності проведення поетапних робіт, професійного рівня виконавців, надійності джерел інформації).
 2. Інтегральна (узагальнена оцінка).

Основні фактори

На точність прогнозу впливають наступні основні фактори:

 • компетентність експертної групи;
 • якість підготовленої інформації;
 • точність вимірювання економічних даних;
 • рівень методів і процедур, використовуваних при прогнозуванні;
 • правильність вибору моделі;
 • узгодженість методологічних підходів між різними фахівцями.

Часто великі похибки виникають також із-за того, що не враховуються особливості умов, у яких застосовується дана модель.

Реалізація

Останнім етапом прогнозування є реалізація прогнозу та моніторинг за ходом його виконання. При виявленні критичних відхилень, які можуть істотним чином вплинути на подальший розвиток подій, прогноз коригують.

Рівень прийняття поправочних рішень може бути різним. Якщо вони незначні, то коригування здійснюється аналітичною групою, що відповідає за розробку прогнозу. В окремих випадках до цієї роботи залучають експертів.