Рушійні сили розвитку – це… Визначення, поняття, види, класифікація, етапи розвитку та цілі

Особистісний розвиток — процес тривалий і складний. По-перше, що змушує дорослих багато років піклуватися не тільки про фізичне здоров’я дитини, але і про його моральному, розумовому, духовному зростанні? По-друге, що спонукає підростаючого людини до особистісного самовдосконалення і як це робити?

Що значить «розвиток»

Слово «розвиток» означає досить об’ємне поняття. Це:

 • рух від нижчого до вищого;
 • перехід від одного якісного стану до більш досконалого;
 • поступальний рух від старого до нового.

Тобто розвиток — це процес закономірний, неминучий, позначає прогресивні зміни чого-небудь. Наука вважає, що розвиток відбувається на ґрунті виникаючих суперечностей між новими і застарілими формами, способами існування чого-небудь.

Синонімом слова «розвиток» є слово «прогрес». Обидва ці слова позначають успіх, досягнутий у порівнянні з минулим.

Протилежне значення має слово «регрес» – це рух назад, повернення від досягнутого високого рівня до попереднього, більш низького, тобто це занепад у розвитку.

Види розвитку людини

Після народження людина проходить через такі види розвитку:

 • фізична — збільшується ріст, вага, фізична сила, пропорції тіла;
 • фізіологічне — удосконалюються функції всіх систем організму – травної, серцево-судинної та ін.;
 • психічне — удосконалюються органи чуттів, зростає досвід користування ними з метою отримання і аналізу інформації з зовнішнього світу, розвиваються пам’ять, мислення, мова; змінюються цінності, самооцінка, інтереси, потреби, мотиви дій;
 • духовне — збагачується моральна сторона особистості: формуються потреби в осмисленні свого місця в світі, значення своєї діяльності для його вдосконалення, зростає відповідальність за її результати;
 • соціальне — розширюється коло відносин з суспільством (економічні відносини, моральні, політичні, виробничі і ін).

Джерела, рушійні сили розвитку людини залежать від таких факторів, як умови життя, коло спілкування, а також від його внутрішніх установок і потреб.

Дивіться також:  Як з оксиду алюмінію отримати алюміній? Хімічні формули

Поняття про особистість

Слова «людина» і «особистість» не є синонімами. Порівняємо їх значення.

Людина — це біологічна істота з вродженими фізичними характеристиками. Умовами його розвитку є сприятливі зовнішні фактори: тепло, їжа, захист.

Особистість — результат, феномен суспільного розвитку, у якій сформовані свідомість і самосвідомість. Вона володіє певними психологічними і фізіологічними властивостями, придбаними в результаті розвитку і виховання. Психологи вважають, що особистісні якості з’являються тільки в результаті соціальних відносин.

Кожна особистість унікальна, володіє тільки їй властивими позитивними і негативними якостями. У кожної людини свої життєві цілі і прагнення, наміри, причини і мотиви дій. У виборі засобів він керується власними обставинами і поглядами на мораль. Антисоціальна особистість, наприклад, не знає або не визнає загальноприйнятих норм моралі і керується у своїх вчинках егоїстичними цілями. Безвідповідальність, конфліктність, схильність до звинувачення інших у власних невдачах, невміння вчитися на власних помилках — характерні риси такої особистості.

Зовнішні сили особистісного розвитку

Рушійна сила — це те, що штовхає об’єкт вперед, свого роду пружина, важіль. Людина також потребує спонукання до особистісного вдосконалення. Такими стимулами є як зовнішні рушійні сили, фактори розвитку, так і внутрішні.

До зовнішніх відносяться впливу з боку оточуючих — родичів, знайомих, які передають йому власний життєвий досвід.

Вони переконують людину вчинити (або не вчиняти) будь-які дії, щось змінити в житті, пропонують варіанти і засоби розвитку, допомагають йому в цьому.

Рушійною силою розвитку індивіда може стати державна політика, наприклад, в галузі освіти, працевлаштування. Людина вибирає з наявних варіантів ту спеціальність або місце роботи, які є для нього найбільш перспективними. В результаті він опановує новими для нього знаннями і трудовими навичками і вміннями – відбувається його розвиток як особистості.

Дивіться також:  Треонін: формула, корисні речовини, властивості, застосування, користь і шкода

Якщо людина прагне до внутрішнього, моральному, інтелектуальному зростанню, він шукає відповіді на хвилюючі його питання в літературі, кіно, у творах мистецтва, релігії, науці, аналізує чужий досвід — все це теж є джерелами, рушійними силами її розвитку.

Внутрішні стимули розвитку особистості

Неодмінна умова і рушійні сили розвитку індивіда — це зростання її психічних можливостей і потреб, їх протиріччя зі старими. Недостатність внутрішніх і зовнішніх коштів штовхають людину на пошук нових, адекватних шляхів задоволення зрослих запитів — відбувається вимушене або свідоме засвоєння нових знань, умінь і навичок, розвивається чуттєве, емоційне сприйняття світу.

Далі процес повторюється: набутий досвід застаріває і виникає потреба у вирішенні запитів нового, більш високого рівня. В результаті зв’язку з навколишнім стають більш усвідомленими і виборчими, різноманітними.

Цілі розвитку особистості

Як бачимо, рушійними силами розвитку є потреби суспільства у вихованні людини, що відповідає нагальним соціальним критеріям, і потреба людини в саморозвитку.

Образ повноцінного і самодостатнього члена суспільства має виглядати так. Суспільні та особистісні цілі розвитку індивіда співпадають. Він буде корисним суспільству і виконає власну програму росту, якщо будуть реалізовані його здібності, він буде духовно і фізично здоровим, освіченим, працьовитим, цілеспрямованим, творчим.

Крім того, його інтереси повинні бути соціально спрямованими і реалізованими в громадській діяльності.

Етапи розвитку

Рушійні сили розвитку — це, як бачимо, цілий комплекс впливів на людину на всьому протязі його життя. Але цей вплив має бути дозованим, а цілі, форми, засоби, методи виховання відповідають віковим етапам людини і рівнем його індивідуального розвитку. В іншому випадку формування особистості сповільнюється, спотворюється або навіть припиняється.

Етапи формування особистості з Д. Б. Эльконину і провідний вид діяльності кожної з них:

 • Дитячий вік – безпосереднє спілкування з дорослими.
 • Раніше дитинство – предметно-маніпулятивна діяльність. Дитина вчиться поводитися з простими предметами.
 • Дошкільний вік – сюжетно-рольова гра. Дитина в ігровій формі приміряє дорослі соціальні ролі.
 • Молодший шкільний вік – навчальна діяльність.
 • Підлітковий вік – інтимне спілкування з однолітками.
Дивіться також:  Еволюція птахів. Гіпотези походження птахів. Оперені динозаври

Враховуючи цю періодизацію, слід знати, що рушійні сили розвитку — це і спеціальні знання в галузі педагогіки і психології, і розумний підхід до вибору засобів виховання на кожному віковому етапі дитини.

Умови особистісного зростання

Здорова спадковість, психофізіологічне здоров’я і нормальна соціальна середа, правильне виховання, розвиток природних задатків і здібностей – неодмінні умови розвитку людини. Їх відсутність або наявність несприятливих факторів розвитку ведуть до формування неповноцінної особистості.

Численні приклади того, як негативні зовнішні впливи або внутрішні мотиви гальмували або навіть припиняли формування повноцінного члена соціуму. Наприклад, поганий сімейний клімат, хибні життєві принципи і установки створюють у дитини неправильні уявлення про своє місце в цьому світі і шляхи його досягнення. В результаті — заперечення громадських і моральних цінностей, відсутність прагнення до саморозвитку, духовності, освіти, праці. Формується утриманська психологія, асоціальна мораль, дотримання нижчих спонукань.

Здатність до розвитку, закладена самою природою, внутрішні рушійні сили розвитку особистості повністю або частково відсутні у людей із спадковими або набутими вадами розвитку центральної нервової системи. Їх існування зводиться до задоволення фізіологічних потреб.