Агенти первинної і вторинної соціалізації: приклади та їх значення

Людина, як відомо, істота соціальна. Ми живемо в суспільстві і підкоряємося його законами. Становлення особистості відбувається в процесі її виховання, розвитку та соціалізації. Цей процес починається практично з перших днів знайомства дитини зі світом і триває протягом усього життя. У даній статті ми розглянемо вплив агентів первинної і вторинної соціалізації на особистість людини.

Що таке соціалізація?

Вона має на увазі під собою процес засвоєння людиною суспільних норм, цінностей і зразків поведінки.

Становлення особистості людини відбувається за допомогою так званих агентів первинної і вторинної соціалізації та її інститутів.

Процес адаптації до висунутим умовам соціуму включає в себе передачу і засвоєння знань, умінь, навичок, формування ідеалів, норм і правил поведінки.

Мета і функції соціалізації

Головною метою цього процесу є підготовка індивіда до виконання певної ролі та відповідності вимогам, що висуваються до нього суспільством. Виходячи з цього, соціалізація здійснює ряд функцій. Серед них можна виділити такі:

  • Нормативно-регулятивна функція. Вона пов’язана з регуляцією міжособових стосунків в соціумі, які підпорядковують загальноприйнятим нормам і законам. Здійснюється завдяки впливу на людину сім’ї, навчального або робочого колективу, релігії, політики та інших соціальних інститутів.
  • Особистісно-перетворювальна функція. Ця функція соціалізації полягає у виділенні людиною особистісних установок, цінностей і орієнтирів, перетворення суспільних ідеалів в особистісно значущі поняття.
  • Ціннісно-орієнтована функція. Визначається тим, що людина усвідомлює і приймає суспільні цінності, які близькі його оточенню; регулює свою поведінку у відповідності з цими цінностями, виробляє власні життєві цінності. Сформованість ціннісних орієнтацій впливає на ставлення людини до навколишньої дійсності і своїм близьким.
  • Інформаційно-комунікативна функція. В процесі комунікації відбувається обмін інформацією. Це сприяє розширенню соціального досвіду і знань кожного індивіда.
  • Проективна функція. Сприяє тому, що людина або група в процесі соціалізації засвоює модель поведінки і проектує її на свою життєдіяльність, керуючись у своїй діяльності певним проектом. Тобто це дія за певною схемою.
  • Творча функція. Стає можливим при достатньо високому рівні соціальної адаптації і свідчить про здатність людини або соціальної групи творити, створювати щось нове, шукати шляхи виходу з ситуації, використовуючи при цьому свій особистий досвід, накопичений в процесі соціалізації.
  • Компенсаторна функція. Сутність даної функції соціалізації заповнення недоліків фізичного, психічного чи інтелектуального характеру. В рамках даної функції відбувається адаптація людини з певними особливостями або недоліками до повноцінної життєдіяльності в суспільстві.
Дивіться також:  Щільність людського тіла: середнє значення для чоловіків і жінок