Основні мовні рівні: поняття, класифікація та види

Мова – це унікальне явище вже хоча б тому, що це єдиний науковий феномен, який описує сам себе. Крім того, його природа досить складна, що породжує безліч наукових підходів, різних теорій і способів опису сутності мови.

Сучасна лінгвістика визнає мову складною знаковою системою.

Системний підхід

Системний підхід як методологічне вимога увійшов в лінгвістику завдяки працям Ф. де Соссюра. Під системою звичайно розуміють єдність однорідних взаємопов’язаних елементів. Але мова об’єднує одиниці різного порядку, а тому визнаний складною структурою, якій взаємодіють один з одним підсистеми окремих ярусів мовної структури. Ці яруси і утворюють рівні системи мови. Значущою характеристикою системних відносин у мові є їх ієрархічність: одиниці кожного наступного ярусу складаються з одиниць попереднього.

Поняття мовного рівня

Кожен ярус мови за своєю суттю є системою, так як утворений елементами, що вступають у певні відносини.

Назви рівнів мовної системи відповідають традиційно виділюваним розділами мови:

 • фонетика (фонетичний рівень);
 • морфемика (морфемный рівень);
 • лексика (лексичний рівень);
 • синтаксис (синтаксичний рівень).

У межах кожного кола мовної структури прийнято виділяти складові його компоненти – одиниці. На фонетичному рівні фонеми, на морфемном – морфеми і т. д. Однорідність одиниць кожного ярусу є відносною, так як мова існує у двох матеріальних формах – усній і письмовій.

Виділення мовних рівнів є результатом аналітичного членування мови, а не стадіями його розвитку.

Отже, під рівнем мови розуміють ярус (підсистему) загальної системи мови, що характеризується наявністю специфічних одиниць, які функціонують за певними правилами і законами.

Розглянемо основні мовні рівні докладніше.

Фонетика

Фонетичний мовний рівень описує звуковий склад мови. Центральним компонентом цього ярусу є фонема (звук). Це гранична, тобто далі неподільна, одиниця мови.

Двоїста природа мови зумовлює те, що до фонетики примикає і графіка, що вивчає способи передачі звуків на письмі. Одиниця графіки – літера.

Незважаючи на те, що фонетика є базовим, початковим ярусом системи мови, це досить великий і складний розділ. У шкільному курсі російської мови він представлений у дуже урізаному вигляді.

Дивіться також:  Поповнюємо словниковий запас: тирада — це...

Фонетика вивчає звуки мови з точки зору способу і місця артикуляції, їх сполучуваність і акустичні характеристики, позиційні зміни звуків у потоці мовлення, інтонацію і наголос.

До речі, про наголосу: традиційно прийнято відносити орфоэпию до фонетичного рівня мови. Але це не єдина точка зору, так як даний розділ лінгвістики регулює правила вимови слів, а це вже лексичний рівень мови. Орфоепія – не єдиний розділ мовою, який можна віднести до різних рівнів. Іноді в таких випадках говорять про перехідний, або суміжному, підрівні.

Морфемика

Цей мовний рівень присвячений морфемному складу (строю) мови, його одиниця – морфема. Її прийнято називати мінімальної значущою одиницею, так як семантика слова укладена в корені, а корінь – це морфема. Крім того, істотна кількість афіксів в російській мові мають значення. Наприклад, за допомогою суфікса -тель утворюють іменники, що називають того, хто виробляє або виконує яку-небудь дію: учитель, водій, вихователь. Таким чином, смыслообразование відбувається саме на цьому рівні мови, на попередньому категорія значення відсутня.

У російській мові виділяють такі морфеми:

 • корінь;
 • основа;
 • афікси.

До аффиксам відносять префікс (приставка), суфікс, флексію (закінчення), постфікс (афікс, що стоїть після закінчення) і интерфикс (сполучні голосні).

До морфемике примикає словотворення, але воно є перехідним розділом, свого роду містком від морфемики до лексики.

Лексика

Лексичний рівень мовної описує словниковий склад мови з різних позицій. Базова одиниця рівня – лексема (слово). Структура даного ярусу досить неоднорідна. В залежності від того, яка сторона слова розглядається, можна казати про наступних розділах мови, що функціонують на лексичному рівні:

 • етимологія – вивчає походження слів;
 • семантика – досліджує предметно-понятійне значення слова;
 • морфологія – розглядає слово з точки зору його належності до тієї чи іншої частини мови;
 • лексикографія – описує правила і принципи укладання словників;
 • ономасиология – розглядає процес присвоєння найменування;
 • ономастика – вивчає власні імена.

Іноді до цього ж ярусу відносять фразеологію і орфографію. Останню частіше асоціюють з графікою і розглядають на першому з описаних рівнів.

Дивіться також:  Франтик: значення слова, синоніми і тлумачення

Різноманітні відносини, в які вступають слова, також розглядаються на рівні лексики: синонімія, паронимия, антонимия, омонімія.

Синтаксис

Синтаксичний рівень мовної досліджує словосполучення і пропозиції, а також правила їх побудови. Відповідно одиницями синтаксису є словосполучення і речення. Іноді до них зараховують складне синтаксичне ціле і текст. Поняття про членах пропозиції також є атрибутом синтаксису.

Існує описовий синтаксис і історичний, конструктивний та комунікативний, загальний і приватний і т. д.

До синтаксису примикає пунктуація, регламентує правила постановки розділових знаків.

Загальноприйнятий підхід до виділення рівнів мови припускає, що синтаксис – фінальний ярус мовної структури. Представлена класифікації мовних рівнів є традиційною, але не єдиною в лінгвістиці.

Текст

Текст не прийнято вважати мовної одиницею, він розглядається як мовленнєвий твір. У роботах деяких лінгвістів текст протиставляється мові на підставі протилежності принципів їх внутрішньої організації. Більш того, вказується, що текст має власну системністю і одиницями. Але і в окремий рівень він не виділяється.

В даний час мовознавцями все ж робляться спроби виробити синтетичний підхід, який дозволив би вважати текст і твором мови, одиницею мови. Це дозволило б тексту як понятійної категорії зайняти певне місце в системі мовних рівнів.

Компетентний підхід

Мовний рівень мови відбивається у сформованості мовної компетентності. Її компоненти частково перегукуються з рівнями структури мови:

 • Фонетичний. Передбачає знання фонем, їх акустичних і артикуляційних характеристик, особливостей інтонаційної та ритмічної організації мовлення, володіння орфоэпическими нормами.
 • Лексичний. Полягає в характеристиках словникового запасу, включаючи володіння фразеологією, знання прислів’їв і приказок, використання синонімічних можливостей мови і т. д.
 • Семантичний. Виражається в знанні значень слів і виразів і вміння правильно підбирати і використовувати лексичні засоби відповідно до комунікативної завданням.
 • Граматичний. Передбачає володіння граматичними нормами мови, в тому числі вміння правильно будувати речення з урахуванням синтаксичних закономірностей і правил сполучуваності слів.
 • Орфографічний. Передбачає знання правил графічного оформлення письмової мови, включаючи правила правопису. Сюди ж відносять вміння користуватися словником.

Вивчення іноземної мови

При вивченні іноземної мови виділяють наступні рівні мовних знань:

 • початковий (А1);
 • елементарний (А2);
 • перший середній (В1);
 • середній (В1+);
 • вище середнього (В2);
 • просунутий (С1);
 • вільне володіння (С2).
Дивіться також:  Здам або здам - як правильно? Секрети російських приставок

Дана шкала є загальноприйнятою європейською системою.

Система рівнів володіння мовою

Перший рівень ще інакше називають рівнем виживання. Він припускає, що ви можете при аудіюванні та читанні пізнавати окремі знайомі слова і вирази, в стані представитися, заповнити реєстраційну картку або вітальну листівку, а також підтримувати нескладний розмову на знайому тему (місце проживання, рідні та знайомі), але тільки в тому випадку, якщо мова співрозмовника звучить повільно і виразно, може бути повторена в разі необхідності. Також припускає здатність ставити елементарні запитання і відповідати на них.

Другий рівень передбачає, що ви в змозі прочитати короткий текст, написати недовге листа, записки чи повідомлення, підтримати спілкування в типовій ситуації на побутову чи добре знайому тему, здатні впізнавати в звучної мови фрази, але для участі у діалозі раніше потребуєте в уповільненому темпі мовлення співрозмовника і чіткої артикуляції.

Третій рівень означає, що ви можете написати зв’язний текст, відбиваючи свої емоції та враження, а також володієте мовним матеріалом в рамках професійного та повсякденного спілкування, здатні підтримувати діалог на частотні і знайомі теми навіть без особливої домовленості з співрозмовником про необхідність підкреслено чіткої вимови.

Четвертий рівень передбачає розширення кола тем, на які ви можете вільно говорити, відсутність труднощів у спілкуванні, здатність усно і письмово висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору на ту чи іншу проблему.

П’ятий рівень означає, що ви можете без труднощів розуміти все, що транслюється по телевізору, слухати лекції і доповіді, створювати розгорнуті аргументовані тексти, читати художню літературу, не вдаючись до словника.

Шостий рівень – це вільне спілкування в швидкому темпі на професійні та наукові теми, вміння розрізняти стилістичні відтінки, здатність вивчати не тільки художню, але і спеціальну літературу, включаючи технічні інструкції, вміння створювати об’ємні і сложноорганизованные тексти.

Сьомий рівень – це вільне володіння мовою в усіх аспектах.