Норми оцінок у початковій школі за ФГОС: положення, прийоми, контроль і система оцінювання

Норми оцінок у початковій школі за ФГОС повинні бути знайомі кожному вчителеві, який працює з молодшими школярами. У першому класі передбачено безотметочное навчання, але далі успіхи учнів фіксуються. При цьому сьогодні існує чимало авторитетних думок, які вказують на те, що шкільна система оцінювання далека від досконалості.

Функції системи шкільного оцінювання

Відмітка є єдиним робочим інструментом викладача для оцінки праці та успіхів дитини в навчанні. Оцінювання запроваджено з метою визначення ступеня відповідності цілей освітнього процесу і досягнутих учнем результатів в динаміці, виявлення конкретних труднощів окремого учня і класу в цілому для організації корекційної роботи, визначення якості діяльності вчителя, створення комфортної в психологічному плані освітньої середовища для мотивації дітей до подальшої успішної діяльності.

Сучасна початкова ланка — це поки школа проби сил дитини, а не школа навички. У зв’язку з цим стає особливо актуальною проблема оцінювання досягнень кожного учня, спрямована на зростання і розвиток. В один клас приходять вчитися дуже різні діти, але всі вони отримують позитивну установку, що це місце, де їх чекають нові відкриття і знання. Кожна дитина просувається на цьому важкому шляху дуже індивідуально, а його успішність повинна визначатися не п’ятірками і четвірками, а бажанням вчитися, особистої динамікою розвитку та цілеспрямованістю.

Недоліки сучасної системи оцінок

Контроль і оцінювання у початковій школі за ФГОС є малоінформативними. Викладачеві, учням та батькам складно визначити, що потрібно поліпшити, над якою навичкою додатково попрацювати. Ця Система носить травмує для дитини характер. Незадовільна оцінка стає знаряддям психологічного тиску на учня, що призводить до дискомфорту учнів у навчанні, стресів, погіршення фізичного здоров’я і відсутності подальших успіхів у навчанні.

Залишається невирішеною проблема суб’єктивізму системи оцінок у початковій школі. ФГОС очевидно потребує доопрацювання в питаннях контролю і оцінювання. На даний момент критерії вибору позначки розпливчасті, а загальноприйняте визначення підсумків поточного і підсумкового контролю засобами 5-бальної шкали є занадто грубим. Тим більше фактично це 4-бальна шкала оцінювання знань і умінь учнів.

Коли вчитель ставить відмітку, він оцінює тільки кінцевий результат, а не змістовний і послідовне рух учня до певної мети. Оцінка ставиться за сформованість певної здатності до конкретного часу, а не за процес розвитку здатності і прагнення дитини до успіху.

Так, трійку з математики отримає той учень, який вирішив, наприклад, два завдання різної складності, але допустив помилку на одному з етапів, так що в підсумку отримав один неправильний відповідь, і той, який вирішив тільки одну з цих завдань, але повністю вірно, а до іншого не приступав. При цьому перший учень застосував більше знань і навичок, виявив прагнення до досягнення позитивного результату, а другий, можливо, і не вивчав тему, за якою складено друге завдання.

Дивіться також:  Ці тести не назавжди - коли скасують ЄДІ в Росії?

Виходить, що сучасні норми оцінок у початковій школі за ФГОС мотивують учнів на отримання певної позначки, а не впевнених знань. Оцінка є потужним засобом покарань і заохочень навіть поза шкільного життя. Так, аналіз ситуації та пошук шляхів ліквідації прогалин у знаннях змінюється боротьбою за певну запис у журналі.

Способи вирішення існуючих проблем

Норми оцінок у початковій школі за ФГОС потребують переробки. При цьому проблема стосується не тільки початкової ланки, а всіх ступенів навчання аж до одинадцятого класу. Повинна бути розроблена точна критеріальна база фіксації результату навчального процесу по кожній окремій дисципліні. Ця система повинна бути пов’язана з методикою та технологією навчання.

На основі критеріальної бази повинні бути розроблені єдині засоби і форми оціночної діяльності. Головною відмінністю від існуючої системи повинно стати усунення суб’єктивного фактору при фіксації результату діяльності учня. Тобто рівень оцінок учня не повинен залежати від особистих взаємовідносин з вчителем, а також суб’єктивної оцінки викладачем діяльності дитини.

Принципи безотметочного навчання

Нормативи оцінок у початковій школі за ФГОС передбачають визначення досягнутих результатів у вигляді конкретної позначки (п’ять, чотири, три, два) для учнів другого-четвертого класів. Для першокласників використовується зовсім інший підхід до навчання, який дозволяє усунути негативні моменти в навчанні, сприяє індивідуалізації навчального процесу, стимулює навчальну самостійність і мотивацію.

Основними принципами такої системи є:

  1. Критеріальність. Аналіз і оцінка будуються на основі однозначних і гранично чітких критеріїв.
  2. Пріоритет самооцінки. Оцінку вчителя повинна передувати самооцінка учня.
  3. Варіативність і гнучкість. Використання різних методів і процедур визначення результативності навчання.

Безотметочное навчання дозволяє виробити у учнів навички самоконтролю. Діти вчаться самостійно виявляти проблеми і способи їх вирішення, аналізують, узагальнюють, спостерігають, порівнюють, класифікують, творчо підходять до вирішення навчальних завдань, що є найважливішими навичками, які багато в чому визначають успішність учня в подальшому. Кінцева мета такого підходу полягає у переході від зовнішньої оцінки до внутрішньої самооцінки.

Дивіться також:  Хто такий ректор? Значення слова

Безотметочное навчання в першому класі

Критерії оцінок у початковій школі за ФГОС для першого класу не встановлені. Як вже було зазначено вище, в ході навчання першокласників застосовується безотметочный підхід. Оцінювання здійснюється у формі якісних словесних оцінок («Молодець», «Подумай ще», «Давай послухаємо, що думають інші»), у формі висновків вчителя за підсумками перевірки робіт.

Вчитель повинен спостерігати за вдосконаленням техніки читання і письма, оцінювати виконання учнями різних творчих завдань, проводити тестування для оцінки просування в освоєнні знань. Оцінюються відкриті відповіді, закриті або частково закриті (це передбачається форматом завдань), результати рефлексії (листи досягнень, щоденники учнів, портфоліо).

Норми оцінок у початковій школі

За ФГОС отметочное оцінювання передбачається для учнів других-четвертних класів початкової ланки. Окремо розроблені методичні рекомендації для оцінки успішності учнів з рідної (російської) мови та читання, математики. З інших предметів зазвичай застосовується наступний підхід. При виконанні більш 85 % роботи ставиться п’ятірка, якщо виконано від 70 до 85 % – четвірка, від 51 до 70 % – трійка, менше 51 % – двійка.

Оцінювання з російської (рідної) мови

Норми оцінювання в початковій школі за ФГОС для такої форми роботи, як диктант, наступні: п’ятірка ставиться, якщо в письмовій роботі учня немає помилок і виправлень, четвірка – не більше двох орфографічних помилок, можлива незначна неакуратність при листі, трійка – три-п’ять помилок, написаний диктант недбало, двійка – понад п’ять орфографічних помилок.

За контрольний диктант п’ятірку можна ставити за однієї негрубої помилки, оцінка не ставиться при трьох виправлень, четвірка передбачає наявність у роботі не більше двох пунктуаційних і двох граматичних помилок або однієї орфографічної і трьох пунктуаційних, трійка – три-чотири орфографічні помилки і чотири пунктуаційних (або п’ять орфографічних помилок), двійка – більше п’яти-восьми помилок.

Що вважається чи не вважається помилкою

Норми оцінювання в початковій школі за ФГОС припускають, що помилкою в диктанті вважається неправильне написання словникових слів, пропуск або викривлення букв у словах, заміна слів, порушення правил орфографії, відсутність розділових знаків, вивчення яких передбачено програмою для даного класу. Не вважаються помилкою одиничний пропуск крапки в кінці речення, якщо наступне слово написано з великої літери, одиничний випадок заміни слова іншим без спотворення сенсу, а також помилки на ті розділи орфографії та пунктуації, які ще не вивчалися.

Дивіться також:  Постійно - це як? Значення, синоніми та пропозиції зі словом

Оцінювання списування і граматичних завдань

При списуванні п’ятірка ставиться за безпомилкове і старанне виконання роботи, четвірка – за одну орфографічну помилку і одне виправлення, трійка – дві орфографічні помилки і одне виправлення, двійка – три помилки. За граматичні завдання четвірка ставиться, якщо виконано не менше 3\4 роботи, трійка – не менш половини, двійка – не виконано більше половини загального обсягу роботи.

Оцінювання учнів з математики

Норми оцінок у початковій школі за ФГОС виділені для контрольних робіт, що містять тільки приклади або тільки завдання, і комбінованих робіт з математики. Якщо у роботі тільки приклади, то четвірка ставиться за одну-дві обчислювальні помилки, трійка – за три-чотири обчислювальні помилки, двійка – за п’ять обчислювальних помилок.

Для робіт, що містять тільки завдання, встановлюються інші норми оцінок у початковій школі за ФГОС. Так, четвірка ставиться, якщо допущено одна-дві обчислювальні помилки, але хід рішення все вірно, трійка – одна обчислювальна помилка або одна помилка в ході рішення, але не вирішена одна задача, двійка – помилка в ході вирішення двох завдань або два обчислювальні помилки і одна помилка в ході рішення.

“Школа 2000”: оцінювання

Отримання невірної відповіді не завжди говорить про відсутність результату. Це можна відстежити на прикладі стандартної навчальної ситуації. Учневі дається завдання, яке звучить наступним чином: «До якого числа треба додати 569 745, щоб отримати 864 568?». Щоб отримати відповідь, необхідно скласти рівняння, правильно визначити алгоритм отримання вірної відповіді, виробити обчислення, зробити перевірку обчислень.

При складанні рівняння перевіряються логічні навички учня і те, наскільки добре учень сприймає текстову задачу. Щоб правильно визначити етапи рішення, потрібно знати правила розв’язання рівняння. Для правильного обчислення і перевірки необхідні обчислювальні навички. Складність останніх двох кроків можна оцінити по одному балу, в той час як скласти рівняння «стоїть» три бали, а правильно визначити послідовність рішення — два бали.

Вчителю необхідно зафіксувати результати проходження цих етапів. Таким чином результат дитину по контрольній роботі фіксується, а не оцінюється. Суму балів логічно перевести у 100-бальну шкалу (як відношення досягнутого результату до максимально можливого). Така методика оцінки досягнень і результатів в початковій школі за ФГОС застосовується в рамках моніторингу успішності «Електронний додаток…», яке розроблено колективом асоціації «Школа 2000».