Методика викладання математики в школі: особливості та рекомендації

Успіхи шкільного навчання залежать від того, наскільки раціонально підібрана методика викладання математики в початкових класах. Проаналізуємо особливості їх вибору на різних щаблях.

Школа систематично підвищує вимоги до інтелектуального розвитку дітей. Для вдосконалення підготовки малюків шестирічного віку при школах та в підготовчих групах дитячих садків організовуються спеціальні підготовчі класи.

Дошкільна освіта

Для роботи з малюками педагогами підбирається спеціальна методика викладання математики, сприяє розвитку логічного мислення, підвищення якості засвоєння школярами елементарних математичних операцій і дій.

Попередня підготовка дітей сприяє формуванню позитивного ставлення до математики.

Модернізація математичної освіти в ДНЗ

Практична діяльність педагогів і психологів сприяла удосконаленню змісту навчання дітей дошкільного віку. Завдяки подібних досліджень суттєво змінилися сучасні підходи в методиці викладання математики, зокрема у дитячих садках.

Варіативні програми виховання і навчання в дитячому саду перебудовуються в повній відповідності з вимогами початкової школи, розробленими з прицілом на логічне розвиток дітей.

Методика викладання математики передбачає розвиток логічних навичок у малюків з дворічного віку. У старшій групі ДНЗ ядро програми становить формування уявлень про число. Суттєва увага приділяється вдосконаленню абстрактного і образної уяви дітей, виховання у них інтересу до математики як дивовижною галузі людського пізнання. Для цього вихователями пропонуються різноманітні творчі завдання, що передбачають залучення дошкільників в продуктивну діяльність.

Цілі дошкільної математичної освіти

Цілі і задачі методики викладання математики у дитячому садку:

 • підготовка дітей до навчання в початковій школі;
 • розвиток уяви та інтелекту.

Навички, якими повинні оволодіти діти до шестирічного віку:

 • утворювати нове число, додаючи до попереднього одиницю;
 • відрізняти і називати без помилок числа від одного до дев’яти;
 • встановлювати відносини між числами (менше та більше);
 • придумувати приклади за малюнками на зменшення та збільшення;
 • розуміти задачі на знаходження суми і залишку по запропонованих малюнків.

Програма з математики 1 класу

Чому так важлива і актуальна методика викладання початкового? Математики прищеплюють інтерес до свого предмету у підростаючого покоління, і досягти цього можна різними способами. Хлопці навчаються даного предмету з першого класу. Вони повинні оволодіти певними знаннями:

 • вміти групувати і систематизувати за основними ознаками предмети;
 • знаходити на моделях і малюнках геометричні фігури (трикутники, шестикутники, квадрати, пятиугольники);
 • за заданою величиною будувати відрізки;
 • рахувати в прямому і зворотному порядку до десяти;
 • володіти методикою порівняння декількох фізичних величин;
 • застосовувати математичні знання в побуті, іграх;
 • розв’язувати задачі на додавання і віднімання;
 • володіти заходами вимірювання довжини, маси, об’єму;
 • ділити геометричні фігури на кілька частин.

Відповідно до ФГОС, методика викладання математики передбачає оволодіння першокласниками наступних умінь:

 • вважати предмети;
 • записувати числа до 20;
 • називати наступне і попереднє числа в діапазоні від 1 до 20;
 • складати та розв’язувати приклади на віднімання і додавання в діапазоні 10;
 • складати за малюнками завдання, виконувати дії з предметами;
 • вирішувати нескладні арифметичні задачі, користуючись складанням і відніманням;
 • лінійкою вимірювати довжину відрізка в сантиметрах, будувати в зошиті відрізки певної довжини;
 • порівнювати між собою багатокутники, поділяти їх за різними ознаками;
 • відрізняти просторове положення предмета;
 • користуватися при вирішенні прикладів алгоритмом дій.
Дивіться також:  Яке значення слова «феномен»? Як правильно вживати це слово?

Розділи програми

Методика викладання математики в середній школі передбачає виділення у програмі з математики п’яти розділів:

 • інформації про рахунку та кількості;
 • відомості про розміри;
 • поняття простору;
 • знання про форму;
 • уявлення про форму.

У першому класі увагу педагоги приділяють формуванню у дітей знань про спеціальної термінології. Хлопці запам’ятовують назви і шуканих даних, компонентів віднімання та додавання, набувають навички написання простих математичних виразів.

Різні види методик викладання математики в початковій школі сприяють поглибленню знань про багатокутниках (чотирикутники, трикутниках), їх елементах (кути, вершини, сторони).

Особливу увагу вчителі в такому віці звертають на цілеспрямоване і повне пізнання властивостей фігур, виділення істотних ознак. Першокласники набувають навички виділення прямих і непрямих кутів, побудови різних за довжиною відрізків, зображення в зошитах різноманітних геометричних фігур.

Предмет початкового навчання математики

Методика викладання математики – це окрема галузь педагогіки, яка входить у сукупність педагогічних наук. Вона вивчає закономірності навчання дітей математики в повній відповідності з цілями, які ставить перед школою суспільство.

Предметом методики навчання математики в початковій школі є:

 • обґрунтування цілей навчання предмету;
 • наукове опрацювання змісту математичного навчання;
 • підбір засобів навчання;
 • організація освітнього процесу.

Основними компонентами методичного комплексу є: методи, зміст, цілі, засоби, форми навчання.

Методика викладання математики пов’язана з віковою психологією, педагогікою, іншими науками. Без володіння педагогом дитячої психології неможливе формування в учнів знань, освоєння ними математичних понять і термінів.

Методи педагогічного дослідження

Методика викладання математики в школі ґрунтується на спостереженні, експерименті, вивчення шкільної документації, розгляді робіт учнів, анкетування, індивідуальних бесідах.

В даний час застосовуються моделювання, кібернетичні та математичні методи.

Ключові поняття в курсі

Освітні цілі і завдання математичної освіти: формування і розвиток уявлення про геометричні фігури і математичних поняттях.

Виховні цілі та завдання: розвиток уявлень про пізнавальних процесах, включаючи розумову і практичну діяльність школярів.

Практичні цілі: формування навичок використання математичних умінь, знань, навичок розв’язання реальних життєвих завдань.

Корекційна освіта

«Методика викладання математики в корекційній школі» Перової М. Н. – це настільна книга вчителів математики, які працюють з особливими дітьми. В рамках навчання дітей автор передбачає формування у школярів елементарних понять про натуральних числах, десяткових і звичайних дробах, одиницях вимірювання різних величин (довжини, часу, обсягу). Діти повинні оволодіти чотирма основними арифметичними діями: додаванням, відніманням, діленням, множенням.

Дивіться також:  Визначення підстави: хімічні властивості, одержання

Особливість навчання полягає у залученні школярів в ігрову діяльність, у межах якої учитель прищеплює дітям інтерес до предмету. Саме в грі педагог формує у своїх підопічних елементарні математичні поняття.

Методика викладання математики в корекційній школі передбачає врахування психологічних і фізіологічних особливостей дітей. Учитель розвиває у дітей акуратність, наполегливість, посидючість.

Як навчального предмета математика володіє необхідними передумовами для розвитку і вдосконалення пізнавальних здібностей дітей.

«Методика викладання математики» Перової М. Н. – це книга, в якій вказані основні методи і прийоми роботи в корекційній школі. Їх доцільно використовувати в роботі зі слабкими учнями початкових класів звичайної загальноосвітньої школи.

Завдяки математики у дітей формуються такі форми мислення, як синтез, аналіз, порівняння, розвивається здатність до конкретизації і узагальнення, створюються умови для корекції уваги, пам’яті, психічних функцій.

Школярі набувають навичок коментування своїх дій, що позитивно позначається на комунікативній культурі, сприяє розвитку мовних функцій.

Завдяки оволодінню дітьми найпростішими навичками і вміннями рахунку, письмових та усних обчислень діти можуть успішно розв’язувати практичні життєві завдання.

Книга «Методика викладання математики» Бантова М. А. містить основні прийоми, завдяки яким діти в початковій школі успішно опановують особливостями проведення вимірювальних дій, навичками вирішення арифметичних задач, особливостями усного і письмового рахунку.

Методи навчання математики за даною методикою передбачають спільну діяльність учнів і педагога, завдяки якій учитель передає, а діти засвоюють вміння, знання, навички.

Вибір методів навчання, пропонованих автором, зумовлений наступними факторами: завданнями, поставленими школою на сучасному етапі, віковими особливостями, рівнем їх готовності до засвоєння навчального матеріалу (з математики).

У роботі з дітьми, що мають відхилення від нормального розвитку, педагог використовує метод викладу знань (розповідь). Для концентрації уваги дітей вчитель залучає школярів в бесіду. В ході такого діалогу педагог задає нескладні питання, відповідаючи на які діти не тільки демонструють свої математичні знання, а й розвивають мовлення.

При підборі методів навчання педагог враховує вікові особливості дітей, рівень володіння ними навчальним матеріалом, соціальну адаптацію.

Спираючись на досвід дітей, педагог поступово підвищує інтелектуальний рівень школярів, підводить їх до усвідомлення значимості математичних знань, необхідності самостійного отримання інформації.

Серед дійових методів роботи, володіння якими характеризує педагога як справжнього майстра своєї справи, лідирує самостійна робота.

В залежності від того, продуктивна чи непродуктивна діяльність планується вчителем, виділяють наступні методи:

 • пояснювально-ілюстративний метод, при якому педагог знайомить дітей із зразком, потім пропонуємо їм відтворити дії, знання, завдання згідно з ним;
 • частково-пошуковий метод, який передбачає активну участь школярів у вирішенні завдання уроку;
 • дослідний метод, що сприяє вирішенню певних проблем самими учнями.
Дивіться також:  Що таке протоку? Затока і протока: в чому різниця?

Досвідчені математики у своїй роботі застосовують комбінацію з методів, перелічених вище. В рамках вимог ФГОС нового покоління вчитель використовує методику проблемного навчання на уроках математики. Він ставить перед учнями певну проблему, пропонує своїм підопічним впоратися з нею. Якщо хлопцям не вистачає для цього теоретичних знань, вчитель вступає в процес в якості консультанта.

В допоміжній школі не допускається тривалого за часом пояснення нового матеріалу.

Вчитель розбиває його на кілька невеликих, логічно завершених частин. Між ними допустима демонстрація наочних посібників, а також проведення самостійної роботи. Після бесіди вчитель математики застосовує метод бесіди. Він пропонує хлопцям ряд питань, завдяки яким аналізує засвоєння дітьми вивченого матеріалу.

Питання повинні бути продуманими, логічними, короткими, зрозумілими для дітей. При організації фронтальної роботи педагог враховує індивідуальні можливості кожного школяра.

Підіб’ємо підсумки

При виборі методики викладання вчитель математики керується вимогами нових освітніх стандартів, змістом цієї навчальної дисципліни. Навчання математики здійснюється на базі програма, які побудовані за лінійним і концентрическому принципам. Другий варіант передбачає початкове вивчення математичного поняття в найпростішому вигляді. Далі вчитель поглиблює і розширює відомості про це поняття.

У початковій школі даний метод використовується при знайомстві з числами, потім він переноситься в середня ланка для здійснення учнями найпростіших алгебраїчних дій.

Лінійний принцип полягає в тому, що програма складається так, щоб здійснювався перехід від простого до складного. Приміром, на геометрії спочатку хлопці отримують уявлення про геометричні фігури на площині. Далі ця інформація переноситься у простір, хлопці вчаться характеризувати геометричні фігури з урахуванням трьох координат.

Програми з математики складаються у взаємозв’язку з іншими навчальними предметами. Зокрема, у середній ланці простежується зв’язок між математикою і фізикою. В даний час педагоги ділять уроки математики на кілька типів: повідомлення нового матеріалу, закріплення умінь і навичок, комбіновані заняття, урок контролю знань.

У кожного уроку – власна структура, що складається в закріпленні і перевірки ЗУН, опрацювання нового матеріалу, видачі домашнього завдання.

Програми, якими користуються викладачі математики в даний час, є державним документом. Вони затверджуються на методичній раді навчального закладу, відповідають певним вимогам, прийнятим в освітній організації.

Методичні прийоми, рекомендовані федеральними державними стандартами та впровадженими у вітчизняну освіту, дозволяють викладачам математики в повній мірі враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, вибудовувати для кожного з них індивідуальні освітні траєкторії.

Крім повідомлення нових відомостей, педагог створює оптимальні умови для розвитку логічного мислення школярів, формування у них пізнавального інтересу до точних наук.